Hoàn thiện nhận diện và phân loại chi phí công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Từ kết quả khảo sát cho thấy các công ty sản xuất xi măng mới chỉ phân loại chi phí theo khoản mục đối với chi phí sản xuất và theo yếu tố đối với chi phí quản lý. Xong để vận dụng được các ứng dụng của KTQTCP như: phân tích điểm hòa vốn; ra quyết định kinh doanh; lập dự toán hay đánh giá hiệu quả hoạt động …thì các Công ty sản xuất xi măng cần phải nhận diện và phân loại chi phí theo mức độ hoạt động đối với chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất.

* Chi phí nhân công trực tiếp: Tiền lương nếu trả theo sản phẩm là biến phí; nếu áp dụng trả lương theo thời gian là định phí và các khoản trích theo lương là định phí.

* Chi phí TSCĐ nếu tính theo phương pháp đường thẳng là định phí, nếu tính theo phương pháp sản lượng là biến phí.

Với cách nhận diện và phân loại chi phí này sẽ có các mục đích sau:

+ Vận dụng được các ứng dụng của KTQT đó là Báo cáo sản xuất, báo cáo dạng lãi trên biến phí, xác định các loại giá thành (giá thành sản xuất, giá thành toàn bộ, giá thành sản xuất theo biến phí, giá thành toàn bộ theo biến phí…), mô hình mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận.

Bên cạnh việc phân loại chi phí theo mức độ hoạt động, để kiểm soát chi phí theo các TTCP, các công ty xi măng nên bổ sung thêm cách phân loại chi phí theo thẩm quyền ra quyết định thành chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được. Mục đích của cách phân loại này giúp các nhà quản trị cấp trung xem xét từng loại chi phí, đặc biệt là chi phí kiểm soát được để có những quyết định đúng đắn nhằm tiết kiệm và kiểm soát chi phí trong định mức hoặc dự toán cho phép, đồng thời gắn trách nhiệm kiểm soát chi phí cho từng TTCP. Đây cũng là cơ sở để vận dụng phương pháp chi phí tiêu chuẩn nhằm kiểm soát để giảm chi phí.

Ở các TTCP sản xuất: Chi phí kiểm soát được như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, các chi phí chung phát sinh trong phân xưởng phụ trách …Những chi phí không kiểm soát được là những chi phí phát sinh tại các bộ phận, phân xưởng khác

Ở các TTCP quản lý và kinh doanh: Người đứng đầu trung tâm chịu trách nhiệm có thể xác định chi phí kiểm soát được bao gồm chi phí nhân viên, chi phí văn phòng phẩm, chi phí lễ tân, khánh tiết phát sinh tại trung tâm được phụ trách, tuy nhiên chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí phát sinh ở trung tâm khác phân bổ sang hoặc chi phí thuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên sẽ là chi phí không kiểm soát được.