Hoàn thiện phương pháp lập định mức và dự toán chi phí công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hoàn thiện lập định mức

          Quy trình xây dựng hệ thống định mức chi phí: tùy thuộc vào từng Công ty xi măng xây dựng định mức lần đầu hay những lần sau thì có những sự khác nhau cơ bản đó là nếu xây dựng định mức chi phí lần sau thì có thể dựa trên cơ sở của bản xây dựng định mức chi phí lần trước đã có làm tài liệu tham khảo. Tuy nhiên, việc xây dựng định mức phải xuất phát từ các TTCP, thành phần xây dựng cần có đại diện của các TTCP, đại diện của bộ phận hoặc tổ sản xuất, kết hợp cùng với các quy định hiện hành về định mức theo ngành, theo lĩnh vực quy định tức là sẽ có sự xây dựng định mức chi phí từ cơ sở, từ những phát sinh nhỏ nhất. Bên cạnh đó rà soát, điều chỉnh định mức chi phí theo định kỳ nhằm đáp ứng yêu cầu khi các điều kiện hoạt động có sự thay đổi như các công ty xi măng mới đi vào hoạt động, mới xây dựng hệ thống định mức chi phí hay mới áp dụng dây chuyền sản xuất công nghệ mới.

Chi phí sản xuất: là các khoản mục chi phí NVLTT, chi phí NCTT và chi phí SXC được xây dựng định mức theo nguyên tắc:

+ Định mức chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp (NVLđm): lập định mức CPNVLTT căn cứ vào định mức số lượng Nguyên vật liệu tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm (Qđm) và định mức đơn giá Nguyên vật liệu (đgvlđm)

Định mức số lượng NVL tiêu hao cho 1 đơn vị sản phẩm (Qđm) = Số lượng NVL tiêu hao để sản xuất 1 đơn vị sản phẩm + Số lượng NVL hao hụt định mức

Với công ty xi măng sử dụng dây chuyền sản xuất lò quay, phương pháp khô hiện đại thì số lượng NVL hao hụt sẽ giảm. Ngược lại, đối với những công ty đang sử dụng dây chuyền sản xuất lò đứng lạc hậu thì số lượng NVL hao hụt cao, phế liệu thu hồi sẽ nhiều.

Sau đó xác định định mức đơn giá chi phí NVL tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm:

NVLđm = Qđm x đgđm

Trong đó: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tùy thuộc vào từng công đoạn, cụ thể nếu là công đoạn khai thác đất, đá thì vật liệu trực tiếp là thuốc nổ, kíp nổ, …, nếu là giai đoàn nung clinker NVL trực tiếp là đá vôi, đất sét, quặng sắt, …hay công đoạn sản xuất xi măng thì nguyên vật liệu trực tiếp là clinker, thạch cao, các chất phụ gia, ….

. Khi đó, Ncđm sẽ được xác định theo cách:

NCđm = Khối lượng sản phẩm hoàn thành x đgncđm

Trong đó: định mức chi phí Nhân công trực tiếp là những hao phí về nhân công trực tiếp ở từng công đoạn khai thác nguyên liệu, công đoạn nghiền bột, nung clinker hay công đoạn sản xuất xi măng, đóng bao…

Đồng thời khi xây dựng định mức nhân công trực tiếp cần xác định yếu tố công nghệ sản xuất xi măng như lò quay, phương pháp khô hiện đại thì lượng lao động trực tiếp không nhiều mà chủ yếu là công nhân vận hành, điều kiển máy. Định mức tiền lương cho 2 nhóm công nhân này có thể sẽ khác nhau nhằm khuyến khích đối với lao động có trình độ kỹ thuật cao như phụ cấp hoặc kết hợp lương thời gian và lương sản phẩm.