Hoàn thiện tổ chức Bộ máy kế toán quản trị chi phí công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hiện nay bộ máy kế toán QTCP tại các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn Hải Dương tổ chức tập trung theo mô hình kết hợp. Tuy nhiên mô hình này cũng chưa thực sự rõ nét và phát huy hiệu quả trong việc thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin KTQTCP cho nhà quản trị. Vì thế, để KTQTCP thực hiện tốt chức năng của mình bộ máy kế toán tại các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn Hải Dương nên tổ chức theo mô hình hỗn hợp. Đây là sự kết hợp giữa mô hình kết hợp và mô hình tách biệt.

Mô hình hỗn hợp này sẽ có một số bộ phận kế toán quản trị được tổ chức độc lập với kế toán tài chính như bộ phận tư vấn ra quyết định, một số bộ phận khác lại tổ chức kết hợp như: bộ phận lập kế hoạch, dự toán, bộ phận đánh giá, phân tích hoạt động.

Đề xuất áp dụng mô hình tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí, sơ đồ 3.1

Trong mô hình trên, kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của công ty sản xuất xi măng, phụ trách toàn bộ công tác kế toán bao gồm cả KTTC và KTQT, thực hiện chỉ đạo theo mô hình trực tuyến chức năng. Sẽ bố trí ít nhất 01 phó phòng kế toán phụ trách KTTC và 01 phó phòng kế toán phụ trách KTQT. Các bộ phận kế toán phần hành sẽ giao nhiệm vụ thực hiện cả công tác KTTC và công việc của KTQT.

Với công việc KTTC: Thực hiện ghi chép, theo dõi số phát sinh liên quan tới các nghiệp vụ kế toán liên quan đến phần hành được giao.

Với công việc KTQT: Mở sổ kế toán chi tiết phù hợp với đối tượng kế toán và yêu cầu quản trị. Lập dự toán liên quan đến hoạt động mà phần hành kế toán đảm nhiệm, cung cấp số liệu thực tế để lập các báo cáo bộ phận theo yêu cầu của nhà quản trị. Đồng thời phân tích, đánh giá, tư vấn cho nhà quản trị các cấp ra được các quyết định phù hợp.

Với mô hình hỗn hợp, các công ty sản xuất xi măng ở Hải Dương sẽ tận dụng được nhân sự kế toán, các phần hành trong bộ phận kế toán có mối quan hệ chặt chẽ hơn trong việc cung cấp và xử lý thông tin. Việc thực hiện KTQTCP sẽ kế thừa một phần thông tin của KTTC do vậy nguồn thông tin KTQTCP sử dụng để phân tích sẽ có độ tin cậy cao hơn đồng thời tránh lãng phí thời gian, chi phí khi KTQTCP phải đi tìm hiểu các thông tin KTTC một cách độc lập.