Hoàn thiện tổ chức thu nhận thông tin về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và giá thành một cách khoa học hợp lý có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong kế toán. Việc tổ chức khoa học hợp lý giúp kế toán thu thập số liệu một cách đầy đủ, chính xác thông tin chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, làm cơ sở cho nhà quản trị đưa ra quyết định phù hợp trong sản xuất kinh doanh. Mặt khác, nó giúp cho các nhà quản trị có thể kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi phí trong kì, chấp hành chặt chẽ dự toán, định mức chi phí.

Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thuôc Tập đoàn Hóa chất phụ thuộc vào đặc điểm và tổ chức sản xuất; đặc điểm, yêu cầu và trình độ quản lý của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất cần định hướng vào hoàn thiện chứng từ kế toán liên quan chi phí và giá thành sản phẩm theo các nội dung sau:

Xây dựng hệ thống chứng từ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất xây dựng hệ thống chứng từ phù hợp đặc điểm doanh nghiệp và yêu cầu kế toán quản trị, các chứng từ này đảm bảo các yêu cầu sau: Xác định loại chứng từ cho từng loại hoạt động, loại nghiệp vụ và bộ phận có liên quan, xác định của từng bộ phận khi lập chứng từ. Qui định thống nhất toàn doanh nghiệp về mẫu chứng từ, nội dung, chỉ tiêu cần phản ánh, đối tượng có liên quan và ký xác nhận trên chứng từ. Quy định rõ bộ phận và cá nhân lập từng loại chứng từ cụ thể, thời điểm lập. Xây dựng thêm các chỉ tiêu để đảm bảo tính so sánh, đối chiếu giữa thực tế với kế hoạch, định mức tiêu hao hoặc chi phí kế hoạch, điều này tùy thuộc theo từng loại chứng từ cụ thể.

Tổ chức quy trình luân chuyển chứng từ liên quan đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm một cách khoa học, hợp lý phù hợp yêu đặc điểm của từng doanh nghiệp. Đây là nội dung quan trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường hiệu quả trong việc sử dụng chứng từ, đảm bảo tính kịp thời và hợp lý. Việc xây dựng sơ đồ luân chuyển chứng từ, ngoài việc biểu hiện mối quan hệ về cung cấp số liệu kế toán,còn cho phép doanh nghiệp xác định luồng thông tin diễn ra thường xuyên trong doanh nghiệp, xác định nguyên nhân làm cho số liệu chứng từ thiếu chính xác hoặc thiếu kịp thời. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần ban hành các văn bản có tính chất pháp lý nội bộ về hoạt động luân chuyển chứng từ, vận hành song song chế độ kế toán.

Tổ chức lưu trữ chứng từ theo đúng chế độ quy định, xác định rõ quy trình phân loại, tổng hợp, bảo quản và lưu trữ chứng từ theo đúng chế độ hiện hành. Việc tổ chức lưu trữ chứng từ khoa học hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp thuận tiện kiểm tra lại các chứng từ đã phát sinh; tổng hợp và phân tích chuỗi số liệu thông kê để đánh giá quán trình hoạt động của doanh nghiệp qua các năm; phục hồi trạng thái nghiệp vụ đã phát sinh trong quá khứ; cơ sở pháp lý cho các vụ tranh chấp sau khi các nghiệp vụ đã lưu trữ trong một thời gian dài.