Hoàn thiện về hoạch định chiến lược giảm nghèo bền vững

Để hoàn thiện về hoạch định chiến lược GNBV vùng miền núi tỉnh Nghệ An thời gian tới, cần chú ý tới mấy vấn đề sau:

Thứ nhất, trước khi tiến hành xác định mục tiêu giảm nghèo bền vững vùng miền núi, cần tiến hành rà soát tình hình nghèo, cận nghèo, tái nghèo của  vùng miền núi  theo chuẩn nghèo mới của Việt Nam.

Hiện nay, việc đánh giá nghèo của Việt Nam đã được chuyển từ đo lường nghèo

đơn chiều sang đa chiều nhưng để xây dựng chiến lược   GNBV theo chuẩn đa chiều đòi hỏi cần có sự phân loại năng lực hộ nghèo, nhằm xác định mức độ thiếu hụt của các yếu tố nghèo đa chiều ở vùng miền núi Nghệ An, theo đó phân loại các hộ nghèo vùng miền núi thành các nhóm như: nhóm hộ nghèo bất khả kháng (tức là trong gia đình không có người nào có sức lao động để tìm kiếm thu nhập ổn định); nhóm hộ nghèo tiềm năng hạn chế (là nhóm hộ nghèo có trình độ văn hóa thấp, có tư tưởng lười biếng, trông chờ trợ cấp từ nhà nước; hoặc những gia đình đông con, thiếu sức lao động); nhóm hộ nghèo có tiềm năng (gồm những hộ nghèo có sức lao động, có trình độ và năng lực GN nhưng lại thiếu tài nguyên như vốn, tư liệu sản xuất, kiến thức sản xuất…). Từ đó, mới có định hướng xây dựng giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng nghèo với những đặc điểm riêng biệt, ví dụ đối với nhóm nghèo bất khả kháng, cần xác định việc đầu tư cho họ là đầu tư vô điều kiện, quan điểm hỗ trợ là hỗ trợ trực tiếp thông qua hình thức cấp phát nhu yếu phẩm; trong khi đó đầu tư cho các hộ nghèo tiềm năng hạn chế phải là dạng đầu tư có điều kiện, căn cứ vào lý do dẫn tới nghèo đói mà xây dựng chiến lược, cơ chế, biện pháp GNBV thích hợp, tránh tình trạng đầu tư tràn lan, cào bằng, nửa vời, và tăng tính hiệu quả của chiến lược GN trong thời gian tới.

Đặc biệt, ở vùng miền núi tỉnh Nghệ An, cần đẩy mạnh việc phân loại hộ nghèo   để xây dựng chiến lược GN phù hợp theo hướng lồng ghép các chương trình MTQG  GN với các chương trình, cũng như các dự án khác của Chính phủ, Nhà nước và địa phương trong điều kiện hạn hẹp về ngân sách, nguồn vốn cho GN. Mặt  khác,  việc  phân loại sẽ giúp cho việc phân bổ các nguồn lực tập trung,  có hiệu  quả hơn, giải  quyết triệt để những vấn đề tồn tại trong GNBV vùng miền núi của tỉnh Nghệ An.

Thứ hai, trong hoạch định chiến lược GNBV vùng miền núi cần được đặt trong chiến lược phát triển KT-XH tổng thể của huyện, của tỉnh và của vùng, có tính tới các yếu tố chính trị, môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững

Cần đặt chiến lược GNBV vùng miền núi trong bối cảnh phát triển bền vững của địa phương để đánh giá sự  cần thiết, tính khả thi của chiến lược, mục tiêu, các giải  pháp GN nhanh và bền vững cho vùng miền núi Nghệ An. Đặc biệt, cần chú ý tới bối cảnh phát triển của địa phương trong giai đoạn tiếp theo (UBND  tỉnh  Nghệ  An, 2016e). Song song với đó,  cần tăng cường các công cụ định lượng bên cạnh các công  cụ định tính để xây dựng chính sách, xây dựng giải pháp và đánh giá các tác động tới GN nhanh và bền vững cho bà con vùng miền núi trên địa bàn. Việc xây dựng chiến lược và mục tiêu GNBV tổng quát, cụ thể, cần được xem xét trên nhiều khía cạnh như kinh tế, xã hội, môi trường, chính trị, văn hóa… của huyện, của vùng, của tỉnh, của  quốc gia, gắn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung.

Thứ ba, xóa bỏ tư duy “nhiệm kỳ” trong xây dựng chiến lược giảm nghèo bền vững cho vùng miền núi Nghệ An, coi giảm nghèo bền vững là một quá trình,  được phân chia thành các bước ngắn hạn, trung hạn, dài hạn

Việc xây dựng chiến lược GNBV vùng miền núi tỉnh Nghệ An cần được phân  chia thành các chiến lược ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Với mỗi loại chiến lược, các mục tiêu cần cụ thể hóa, phù hợp với nguồn lực, năng lực và nhu cầu GN của địa phương. Ví dụ, trong ngắn hạn và trung hạn, chiến lược GNBV cần được xây dựng nhằm giải quyết những vấn đề điển hình, bức xúc nhất, vì thế, việc xây dựng các mục tiêu hướng đến sử dụng tối ưu các nguồn lực trên cơ sở lồng ghép hiệu quả nhất các nguồn lực hữu hạn của địa phương. Trong khi đó, chiến lược dài hạn cần hướng đến   các mục tiêu GN nhanh và bền vững nhất, đề xuất các biện pháp tái nghèo hiệu quả, nhất là cần lựa chọn những lĩnh vực có tính đột phá trong GNBV cho vùng miền núi, cho toàn vùng gắn với mục tiêu GNBV cho toàn tỉnh Nghệ An.