Hoàn thiện về xây dựng kế hoạch giảm nghèo bềnh vững

Xây dựng kế hoạch GNBV là một bước quan trọng để hiện thực hóa, đưa chiến lược GNBV vùng miền núi vào thực tiễn cuộc sống. Nhằm tăng hiệu quả của công tác xây dựng kế hoạch GNBV vùng miền núi Nghệ An, cần:

Thứ nhất, tập trung xây dựng các kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với điều  kiện KT-XH, sản xuất và kinh doanh của các hộ  nghèo  vùng miền  núi Nghệ An (theo 3 nhóm đối tượng đã phân chia trong mục 4.3.1.1) nhằm giúp người nghèo tổ chức sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo. Đảm bảo kế hoạch định vị và giải quyết được những vấn  đề GNBV trên địa bàn vùng miền  núi đang đặt ra hiện nay, hướng tới mục tiêu  GN nhanh và bền vững, nhằm củng cố niềm tin của người dân vùng miền núi  vào  chính sách, sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, cần đề xuất các giải pháp GNBV cho vùng miền núi tỉnh Nghệ An theo hướng ưu tiên “khuyến nông sinh kế” hướng đến GN – vốn phù hợp hơn các biện pháp “khuyến nông sản xuất hàng hóa” – vốn được áp dụng rộng rãi trong các chương trình GN hiện nay trên phạm vi toàn tỉnh.

Thứ ba, khi xây dựng các dự án triển khai kế hoạch GNBV vùng miền núi Nghệ An cần tăng cường nghiên cứu, tìm ra các biện pháp phù hợp với điều kiện của từng huyện, từng xã, nhất là cần tiếp cận ở góc độ tiểu dự án – ở quy mô nhỏ, bao gồm các hoạt động khuyến nông cũng như các hoạt động hỗ trợ sinh kế ở trong mối quan hệ hệ thống, gắn kết hữu cơ về mục tiêu,  thời gian, nguồn lực; và mở các lớp học hiện   trường nhằm đáp ứng nhu cầu học các kỹ năng sinh tồn, sản xuất theo nhu cầu của người nghèo; tăng cường các nhóm hộ tự quản (nhóm sở thích, tổ hợp tác, nhóm tín dụng vi mô) nhằm thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa những hộ nghèo với các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong cộng đồng.

Thứ tư, trong việc hoạch định kế hoạch GNBV vùng miền núi tỉnh Nghệ An cần tăng tính chủ động, sang tạo của các cấp theo phân cấp quản lý về tài chính, cố gắng huy động tối đa các nguồn lực xã hội vào quá trình giúp GNBV của địa phương. Vốn ngân sách của Chính phủ, chính quyền cấp tỉnh cần ưu tiên tập trung cho các đối tượng khó khăn nhất, đặc thù nhất (thường tập trung ở các xã, huyện nghèo miền núi), và cần phải được sử dụng một cách hợp lý. Cần xây dựng cơ chế phân cấp đầu tư ưu tiên cho các nội dung và phương pháp GNBV phù hợp với đồng bào miền núi của tỉnh theo hướng đầu  tư trọn gói để các cấp huyện, xã có thể chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm GNBV của tỉnh Nghệ An.

Thứ năm, cần tăng cường tính dân chủ, tính xã  hội hóa  trong  quy trình hoạch  định kế hoạch, tích cực lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến từ các đối tượng chịu tác động    trực tiếp của kế hoạch GNBV vùng miền núi tỉnh Nghệ An.