Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

Căn cứ Điều 58 luật quản lý thuế 78/2006 ngày 29/11/2006. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm :
– Văn bản yêu cầu hoàn thuế;
– Chứng từ nộp thuế;
– Các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.
Hồ sơ hoàn thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế.

Căn cứ theo Điều 7, chương III, Thông tư 05/2012 ngày 05/01/2012. Các trường hợp sau sẽ được hoàn thuế TTĐB :
(điều kiện hàng thực tế xuất khẩu, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, áp dụng với mục 1 & 2)

1.  Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, đã nộp thuế TTĐB:

–  Còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ngoài
–  Giao, bán hàng cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo qui định của Chính phủ.
–  Theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất khi tái xuất khẩu
–  Tái xuất khẩu ra nước ngoài được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài
–  Hàng dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc để phục vụ công việc khác trong thời hạn nhất định
–  Hàng thực tế nhập khẩu ít hơn so với khai báo; hàng nhập khẩu trong quá trình nhập khẩu bị hư hỏng, mất có lý do xác đáng.
–  Hàng nhập khẩu chưa phù hợp về chất lượng, chủng loại theo hợp đồng, giấy phép nhập khẩu (do phía chủ hàng nước ngoài gửi sai), có giám định của cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm và xác nhận của chủ hàng nước ngoài mà được phép nhập khẩu thì cơ quan Hải quan kiểm tra và xác nhận lại số thuế TTĐB phải nộp (được hoàn lại nếu nộp thừa & nộp thêm nếu nộp thiếu).
–  Hàng xuất khẩu trả lại nước ngoài

2.  Được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp tương ứng với số nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất hàng hoá thực tế xuất khẩu.

3.  Cơ sở sản xuất, kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có số thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa.

4.  Hoàn thuế TTĐB trong các trường hợp khác:

–  Theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
–  Theo Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
–  Stiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp lớn hơn số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo quy định