Hợp đồng lao động là gì?

Theo quy định tại Điều 26 của Bộ luật Lao động:

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • hop dong lao dong la gi
  • hợp đồng dân lao dong là gi
  • ,