Kế hoạch tài chính là gì?

Kế hoạch tài chính là gì?
2 (40%) 1 vote

Kế hoạch Tài chính là bản kế hoạch huy động đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả tiền vốn phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh.  

Như vậy, để có một bản Kế hoạch Tài chính phù hợp, trước hết doanh nghiệp phải có những bản Kế hoạch sản xuất, Kế hoạch kỹ thuật (sửa chữa, thay thế, mua sắm bổ sung thiết bị) và Kế hoạch đầu tư phát triển cụ thể. Những bản kế hoạch này chính là mục tiêu đáp ứng của Kế hoạch Tài chính. Sau khi có những bản kế hoạch này, bộ phận Tài chính doanh nghiệp sẽ tiến hành lập bảng cân đối nhu cầu vốn để đáp ứng các kế hoạch nêu trên bao gồm: vốn lưu động cho sản xuất, vốn đầu tư dài hạn cho nhu cầu mua sắm TSCĐ và cho đầu tư phát triển. Nhu cầu vốn lưu động được xác định đầy đủ tại các khâu cung ứng nguyên vật liệu và phụ tùng thay thế (khả năng, tần suất cung cấp); dự trự nguyên vật liệu và phụ tùng thay thế (định mức tồn kho); sản xuất ra sản phẩm chờ giao cho khách hàng (giá thành sản xuất sản phẩm) và khâu chờ thanh toán (thời gian bên A làm thủ tục thanh toán).

Nhu cầu vốn lưu động nêu trên sẽ được tài trợ bởi nguồn vốn lưu động trong vốn chủ, khấu hao tài sản cố định chưa chi, các khoản chờ thanh toán do chưa đến hạn, lợi nhuận chưa phân phối, các quỹ chưa chi… sau đó đến các khoản vay ngắn hạn ngân hàng. Đối với vốn đầu tư dài hạn cho nhu cầu mua sắm TSCĐ và cho đầu tư phát triển sẽ được tài trợ bởi nguồn vốn cố định trong vốn chủ và vốn vay dài hạn ngân hàng.Sau khi có đầy đủ nhu cầu về tiền vốn, bộ phận Tài chính sẽ lập bảng cân đối nguồn vốn. Trong bảng cân đối nguồn vốn nêu trên phải nêu bật được cơ cấu hiệu quả của nguồn vốn đối với mỗi loại. 


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • kế hoạch tài chính là gì
  • ,