Kế toán bảo lãnh

Kế toán bảo lãnh
Đánh giá bài viết

Theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước thì Ngân hàng Nhà nước chỉ bảo lãnh cho khách hàng của mình trong trường hợp Chính phủ ủy nhiệm. Khi đứng ra bảo lãnh, nếu đối tác yêu cầu phải ký quỹ tại bên thứ ba nào đó thì Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Sở Giao dịch) dùng tài khoản 361 “Ký quỹ, cầm cố” để phản ánh các tài sản (tín phiếu, trái phiếu hay ngoại tệ) của Ngân hàng Nhà nước mang đi ký quỹ, cầm cố.

Trường hợp phải trả thay khách hàng mà Ngân hàng Nhà nước đã bảo lãnh thì dùng tài khoản 271 “Các khoản trả thay TCTD về nghiệp vụ bảo lãnh”.

Tài khoản này chỉ mở tại Chi nhánh nào được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định và mở chi tiết theo khách hàng được Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh (kèm theo Giấy nhận nợ).

Tổ chức tín dụng được trả thay phải chịu mức lãi suất cao (như là nợ quá hạn) đối với khoản được trả thay. Nếu xét thấy khách hàng không có khả năng trả thì Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh phải xử lý bán tài sản thế chấp theo luật định để thu hồi nợ.