Kế toán bất động sản đầu tư

Một số lưu ý khi làm về bất động sản đầu tư

_mua/ đầu tư vào 1 bất động sản nhằm mục đích: chờ tăng giá bán, để cho thuê hoạt động, để chia lô bán lại, để xây dựng văn phòng/ nhà cho thuê,… đều là trường hợp của BĐSĐT

Lúc này TK sử dụng là 217. Về bản chất thì nó cũng giống vs 211 thôi. Nhưng có vài điểm khác

(chuyển nguyên giá, chuyển hao mòn qua loại thích hợp)

_Ngược lại khi chuyển TSCĐ/ Hàng hoá của mình thành BĐSĐT

_Các chi phí liên quan đến BĐSĐT được đưa vào giá vốn 632 (vây nên hàng kỳ trích khấu hao BĐSĐT đưa zô 632 luôn)