Kế toán các khoản cầm cố – ký quỹ – ký cược

1.Cần phải xác định rõ mình nhận ký cược, hay mình đi ký cược để xác định dùng TK nào cho đúng

2.Các tài khoản thường đi theo cặp:

Cặp 1

144

ký quỹ, thế chấp, ký cược ngắn hạn (mình đi ký ở cty ng ta, là tài sản của mình)

3386

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (mình nhận của ngta, đây là 1 khoản nợ mà sau này mình phải trả)
Cặp 2

244

ký quỹ, thế chấp, ký cược dài hạn (mình đi ký ở cty ng ta, là tài sản của mình)

344

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (mình nhận của ngta, đây là 1 khoản nợ mà sau này mình phải trả)

3.Trường hợp đem giấy chứng nhận quyền sỡ hữu thì không định khoản gì, chỉ ghi để theo dõi thôi.

4.Chi phí phát sinh, bị phạt tiền vi phạm hợp đồng ( thằng phạt à711, thằng bị phạt à811).