Kế toán các khoản dự phòng

*Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Nợ 632

Có 159

_ Khi hoàn nhập:

Nợ 159

Có 632

*Lập dự phòng các khoản nợ thu khó đòi:

Nợ 632

Có 139

_ Khi hoàn nhập:

Nợ 139

Có 632

Nhớ lưu ý khi khoản nợ thực sự không thể đòi được thì Nợ 004, khi đòi được thì Có 004

*Lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn, ngắn hạn:

Nợ 635

Có 129/229

_ Khi hoàn nhập:

Nợ 129/229

Có 635