Kế toán chăn nuôi súc vật lấy sữa

–  Sức vật chăn nuôi lấy sữa bao gồm: bò sữa, trâu sữa. Sản phẩm SV chăn nuôi lấy sữa bao gồm: sữa tươi, SV con và phân.

+ Nếu chỉ xác định sữa tươi là sản phẩm chính, còn SV con và phân là sản phẩm phụ thì phải dùng phương pháp loại trừ để tính giá thành sản phẩm.

+ Nếu xác định sữa tươi và SV con đều là sản phẩm chính, chỉ có phân là sản phẩm phụ thì phải dùng phương pháp liên hợp để tính giá thành sản phẩm (quy đổi SV con thành sữa tươi và loại trừ giá trị phân).

–   Công thức tính giá thành sản phẩm:

 

(1)   Tập hợp chi phí chăn nuôi phát sinh

(2)   Kết chuyển chi phí phát sinh trong kỳ

(3)   Giá trị sản phẩm phụ (phân)

(4)   Giá thành sữa tươi

(5)   Giá thành súc vật con