Kế toán chăn nuôi súc vật sinh sản

 

–   Súc vật sinh sản bao gồm heo sinh sản, bò sinh sản… Sản phẩm của SV sinh sản là các loại SV con, ngoài ra còn có sản phẩm phụ là phân và sữa bò.

–   Đối tượng tính giá thành là bản thân SV con hoặc kg SV con tách mẹ.

–  Chi phí sản xuất chăn nuôi SV sinh sản liên quan đến cả sản phẩm hoàn thành trong năm và sản phẩm dở dang chuyển năm sau. Chi phí sản xuất chuyển năm sau được xác định như sau:

(*) Chú thích:

(1)   Tập hợp chi phí chăn nuôi phát sinh

(2)   Kết chuyển chi phí phát sinh trong kỳ

(3)   Giá trị sản phẩm phụ

(4)   Giá thành súc vật con