Kế toán chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Chia cổ tức bằng tiền làm cho cả tiền mặt và vốn chủ sở hữu (lợi nhuận) giảm tương ứng với số tiền chia cổ tức. Ngựơc lại, chia cổ tức bằng cổ phiếu không làm cho tài sản và tồng nguồn vốn thay đổi. Cổ đông tuy được nhận thêm cổ phiếu những tỷ lệ sở hữu tài sản của cổ đông trong công ty vẫn không thay đổi. Chia cổ tức bằng cổ phiếu được thực hiện khi công ty vẫn có nhu cầu huy động thêm vốn kinh doanh. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu vừa thoả mãn được yêu cầu giữ mức cổ tức ổn định, cổ đông được nhận cổ tức đều đăn đồng thời giải quyết đựơc khó khăn về vốn kinh doanh và tiết kiệm chi phí so với phát hành cổ phiếu mới.

Các bút toán hạch toán phân phối cổ tức bằng cổ phiếu đựơc thực hiện như sau:

–   Khi Ban giám đốc xác định và ra thông báo về số lợi nhuận được chia cho cổ đông bằng cổ phiếu, kế toán ghi giảm lợi nhuận để lại và ghi tăng các khoản phải trả khác bằng bút toán:

Nợ TK421 – Lợi nhuận chưa phân phối: Số lợi nhuận để lại sẽ đựơc chia cổ tức cho cổ đông theo giá phát hành của cổ phiếu

Có TK338 (3388 – Cổ tức phải trả): Tổng số tiền phải trả cổ tức cho cổ đông

–   Khi phân phối cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông:

Nợ TK338 (3388 – Cổ tức phải trả): Theo giá phát hành

Nợ/Có TK411 (4112 – Thặng dư vốn): Số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu

Có TK411 (4111 – Vốn cổ phần): Theo mệnh giá


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • Trả cổ tức bang cổ phieu
  • hạch toán cổ tức bằng cổ phiếu
  • hạch toán trả cổ tức bằng cổ phiếu
  • hạch toán trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt
  • thong bao chia co tứ bằng tiền dinh khoan
  • định khoản trả cổ tức bằng cổ phiếu
  • ,