Kế toán chi trả cổ tức bằng tiền

Việc chia cổ tức bằng tiền chỉ được thực hiện khi tiềm lực tài chính của công ty đủ mạnh, công ty không thiếu vốn hoặc mất khả năng thanh toán sau khi chia cổ tức.

Các bút toán ghi sổ khi chia chổ tức bằng tiền như sau:

– Khi xác định số tiền chia cổ tức cho cổ đông, kế toán ghi:

Nợ TK421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK338 (3388 – Cổ tức phải trả): Tổng số tiền phải trả cổ tức cho cổ đông  Trong bút toán này, TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối được sử dụng để hạch toán việc trả

cổ tức cho cổ đông. Tuỳ theo phân phối theo kế hoạch hay phân phối cuối năm sau khi duyệt

quyết toán mà kế toán sử dụng TK4212 – Lơị nhuận năm nay hoặc TK4211 – Lợi nhuận năm trước cho phù hợp.

–  Khi cổ tức được thanh toán, kế toán ghi:

Nợ TK338 (3388 – Cổ tức phải trả)

Có TK111, 112: Số tiền đã trả cổ tức cho cổ đông Trình tự chia cổ tức được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

Đầu tiên công ty trả cổ tức cho các cổ phần ưu đãi tích luỹ cổ tức. Phần còn lại của lợi nhuận chia cổ tức được dùng để trả cổ tức cho các cổ phần ưu đãi không tích luỹ cổ tức. Phần cuối cùng còn lại sau khi đã trả cổ tức cho các cổ đông ưu đãi sẽ được chia đều cho các cổ phần phổ thông.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • cách hạch toán trả lãi cổ tức trả trước
  • chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông
  • chia lợi nhuận bằng tiền mặt
  • hạch toán chia cổ tức
  • trả cổ tức hạch toán
  • ,