Kế toán chứng từ có giá trị ngoại tệ

3.3. Kế toán chứng từ có giá trị ngoại tệ
Các loại chứng từ có giá trị ngoại tệ như các loại séc, các giấy tờ có giá khác mà các NHTM có thể mua lại của khách hàng với giá chiết khấu theo phương thức có thể trả tiền ngay cho khách hàng, hoặc gửi đi tiêu thụ ở các ngân hàng phát hành hay các đại lý phát hành. Trường hợp các chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi tiêu thụ ở các ngân hàng đại lý thì chỉ ghi Có cho người thu hưởng khi nhận được giấy báo Có của ngân hàng đại lý về việc chấp nhận thanh toán chứng từ có giá nhờ tiêu thụ.

a. Kế toán chứng từ có giá trị ngoại tệ nhập quỹ.

Căn cứ vào giá trị của chứng từ có giá trị ngoại tệ, kế toán tính toán số tiền chi trả cho khách hàng theo công thức:

Số tiền chi trả cho khách hàng = Giá trị của chứng từ có giá trị ngoại tệ – Số tiền chiết khấu

Kế toán lập chứng từ, ghi:

Nợ: – TK chứng từ có giá trị ngoại tệ tại quỹ (SH 1041): Số tiền của chứng từ có giá ngoại tệ
Có: – TK tiền mặt ngoại tệ hoặc tiền gửi ngoại tệ của khách hàng: Số tiềncủa chứng từ – số tiền chiết khấu
Có: – TK Thu nhập – thu kinh doanh ngoại tệ: Số tiền chiết khấu

b. Kế toán chứng từ có giá trị ngoại tệ đã gửi đi nhờ thu

Các chứng từ có giá trị ngoại tệ đã gửi đi nhờ tiêu thụ là những chứng từ có giá trị ngoại tệ do các ngân hàng đại lý hoặc các đại lý phát hành. Các ngân hàng phát hành phải có trách nhiệm thanh toán các giấy tờ có giá trị ngoại tệ do mình phát hành. Để được hưởng số tiền của chứng từ có giá trị ngoại tệ các NHTM phải gửi các loại chứng từ tới các ngân hàng đại lí phát hành để nhờ tiêu thụ.

– Kế toán các chứng từ có giá trị đã nhập quỹ gửi đi nhờ thu:

Kế toán làm thủ tục xuất quỹ số chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi ngân hàng đại lý nhờ tiêu thụ. Hạch toán:

Bước 1: Gửi chứng từ đi, hạch toán:

Nợ: – TK chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ (TK 1043)
Có: – TK chứng từ có giá trị ngoại tệ tại quỹ (TK 1041)

Bước 2: Nhận được giấy báo Có của ngân hàng đại lý, hạch toán:

Nợ: – TK NOSTRO
Có: – TK chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ (TK 1043)

– Kế toán các chứng từ có giá trị ngoại tệ của khách hàng gửi đi nhờ thu (chưa nhập quỹ).

Bước 1: Gửi chứng từ đi, hạch toán:

Ghi Nhập TK ngoại bảng “Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nước ngoài nhờ thu” (TK 9123).

Bước 2: Khi nhận được báo Có của ngân hàng đại lý, hạch toán:

Ghi Xuất TK ngoại bảng 9123

Đồng thời hạch toán nội bảng:

Nợ: – TK NOSTRO: Số tiền theo giấy báo Có
Có: – TK tiền mặt ngoại tệ hoặc tiền gửi của khách hàng : Số tiền theo giấy báo Có – số tiền chiết khấu
Có: – TK Thu nhập – thu kinh doanh ngoại tệ: Số tiền chiết khấu


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • CHỨNG TỪ NÀO CÓ GIÁ TRỊ NGOẠI TỆ
  • ,