Kế toán giảm Tài sản cố định

1. Giảm do thanh lý nhượng bán

2. Giảm TSCĐ cố định do đầu tư vào Cty liên doanh liên kết

– Xóa sổ TSCĐ đã:

Nợ 223 – đầu tư vào Cty liên kết ( giá trị đánh giá lại)

Nợ 214

Nợ 811 ( nếu gt đánh giá lại < GTCL: nghĩa là DN bị lỗ)

Có 211 – nguyên giá

Có 711 (nếu gt đánh giá lại > GTCL: nghĩa là DN lời)

3. Giảm TSCĐ do cấp vốn cho Đv trực thuộc hoặc điều chuyển trong nội bộ cty

Nợ 1361 – cấp vốn Đv trực thuộc, 411 – điều chuyển nội bộ Cty

Nợ 214

Có 211 – nguyên giá