Kế toán giảm Tài sản cố định

Kế toán giảm Tài sản cố định
Đánh giá bài viết

1. Giảm do thanh lý nhượng bán

2. Giảm TSCĐ cố định do đầu tư vào Cty liên doanh liên kết

– Xóa sổ TSCĐ đã:

Nợ 223 – đầu tư vào Cty liên kết ( giá trị đánh giá lại)

Nợ 214

Nợ 811 ( nếu gt đánh giá lại < GTCL: nghĩa là DN bị lỗ)

Có 211 – nguyên giá

Có 711 (nếu gt đánh giá lại > GTCL: nghĩa là DN lời)

3. Giảm TSCĐ do cấp vốn cho Đv trực thuộc hoặc điều chuyển trong nội bộ cty

Nợ 1361 – cấp vốn Đv trực thuộc, 411 – điều chuyển nội bộ Cty

Nợ 214

Có 211 – nguyên giá