Kế toán liên doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Kế toán liên doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
Đánh giá bài viết

Trường hợp 1: Hợp đồng liên doanh quy định phân chia sản phẩm

Thằng này nó chia chi phí. VD Cty ta và mi hợp tác sản xuất sản phẩm A 40:60(Cty ta ngoài ra có thể sản xuất thêm sp B, C,…). Thì sau khi hoàn thành xong sp A, ta sẽ chỉ tập hợp phần chi phí (40%) từ 621A, 622A, 627A phần của ta à 154 của ta. Phần chi phí còn lại sẽ chuyển cho Cty mi ghi, tất nhiên là có thuế nữa, vì ta chỉ chịu phần ta thôi mà.

Nợ 138 Cty mi

Có 621A

Có 622A

Có 627A

Có 133

Sau đó ở Cty của mi, kế toán sẽ tập hợp chi phí lại:

*Nợ 621 A

Nợ 622A

Nợ 627 A

Nợ 133

Có 338 Cty ta

*Nợ 154

Có 621A

Có 622A

Có 627A

 

Trường hợp 2: Hợp đồng liên doanh quy định phân chia Doanh thu

Note: Chi phí được thực hiện giống trường hợp 1.

Bên chịu trách nhiệm bán sản phẩm: Khi bán không ghi nhận Doanh thu ngay vào 511. Ta treo tạm nó vào 338. Sau đó phân chia theo hợp đồng liên doanh

Khi biết đc định mức phân chia DT, thì ghi nhận phần Doanh thu Cty mình nhận được, đồng thời phản ánh giá vốn tương ứng.

Trường hợp 3: Hợp đồng liên doanh quy định phân chia Lợi nhuận trước thuế

Note: Lãi, lỗ được chia từ lợi nhuận trước thuế nên lấy cái 421 ra mà phang

Đối với bên DN không trực tiếp tham gia bán hàng, thì lãi –>515, lỗ –>635