Kế toán nghiệp vụ điều chuyển tiền mặt

Điều chuyển vốn tiền mặt giữa các chi nhánh ngân hàng thương mại với Hội sở chính, hoặc giữa các chi nhánh với nhau thuộc nghiệp vụ điều hoà vốn nên chỉ điều chuyển tiền mặt trong phạm vi một hệ thống ngân hàng. Đơn vị điều chuyển tiền mặt được nhận phí và đơn vị nhận tiền mặt phải trả phí. Việc điều chuyển này chỉ được thực hiện khi có lệnh của NH cấp chủ quản.

Có hai cách giao nhận tiền mặt, theo đó có hai cách hạch toán:

Cách 1: Ngân hàng nhận vốn tiền mặt cử người và phương tiện đến nhận tiền trực tiếp tại ngân hàng điều tiền mặt đi. Trường hợp này không phải hạch toán qua tài khoản 1019.

Việc xử lý chứng từ và hạch toán được thực hiện như sau:

– Tại Ngân hàng điều tiền mặt đi:

Lập biên bản giao nhận tiền, kế toán lập phiếu chi và chứng từ thanh toán vốn ghi:

Nợ: TK thanh toán vốn giữa các ngân hàng thích hợp
Có: TK 1011 “tiền mặt tại đơn vị”.

– Tại ngân hàng nhận vốn tiền mặt:

Sau khi làm thủ tục nhận tiền mặt nhập kho; kế toán lập phiếu thu và căn cứ vào chứng từ thanh toán vốn của Ngân hàng điều vốn đi gửi kèm tiền mặt, kế toán ghi:

Nợ: TK 1011 “tiền mặt tại đơn vị”.
Có: TK thanh toán vốn giữa các ngân hàng thích hợp.

Cách 2: Ngân hàng điều tiền mặt đi cử người đại diện mang tiền mặt giao tại ngân hàng nhận vốn tiền mặt điều đến. Trường hợp này tại ngân hàng điều đi phải hạch toán qua TK 1019 “tiền mặt đang vận chuyển”.

Việc xử lý chứng từ và hạch toán được thực hiện như sau:

– Tại Ngân hàng điều vốn tiền mặt đi:

Kế toán lập phiếu chi để chi tiền mặt khỏi quỹ nghiệp vụ giao cho người đại diện. Căn cứ phiếu chi, ghi:

Nợ: TK 1019 “TM đang vận chuyển”/ tên người đại diện
Có: TK 1011 “tiền mặt tại đơn vị”

Khi nhận được chứng từ thanh toán vốn từ ngân hàng nhận vốn tiền mặt gửi đến, kế toán hạch toán để tất toán tài khoản 1019 “tiền mặt đang vận chuyển”:

Nợ: TK thanh toán vốn giữa các ngân hàng thích hợp
Có: TK 1019 “tiền mặt đang vận chuyển”

– Tại Ngân hàng nhận vốn tiền mặt:

Sau khi nhận đủ tiền mặt và nhập kho, két; thủ quỹ ký vào biên bản giao nhận tiền kế toán căn cứ biên bản giao nhận tiền lập phiếu thu và chứng từ thanh toán vốn. Căn cứ chứng từ hạch toán:

Nợ: TK 1011 “tiền mặt tại đơn vị”.
Có: TK chuyển tiền đi, hay TK điều chuyển vốn.