Kế toán phát hành tiền ra lưu thông

Việc phát hành tiền ra lưu thông bắt đầu từ khi khách hàng của Ngân hàng Nhà nước (các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước) lập thủ tục rút tiền trung ương từ các tài khoản tiền gửi mà họ đã mở ở Sở Giao dịch hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước. Kế toán Ngân hàng Nhà nước căn cứ vào các lệnh rút tiền của khách hàng như séc, giấy lĩnh tiền mặt…, sau khi kiểm tra thấy lập đúng mẫu, chữ ký, dấu chủ tài khoản khớp đúng với mẫu đã đăng ký, lại đủ số dư tài khoản cần rút và tồn quỹ tiền mặt tại Quỹ nghiệp vụ phát hành cũng thoả mãn nhu cầu thì ghi những thông tin đó vào bên Nợ sổ chi tiết tài khoản tiền gửi (hoặc tiền vay) của khách hàng, sổ Nhật ký quỹ và chuyển chứng từ đó cho thủ quỹ phát tiền.

Thủ quỹ phải yêu cầu khách hàng ký nhận đủ tiền trên chứng từ và xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu xác nhận đúng người được lĩnh mới phát tiền.

Sau khi đã phát tiền và ghi chép tài khoản sẽ có quan hệ đối ứng:

Nợ: TK thích hợp (tiểu khoản khách hàng rút tiền)
Có: TK 1021- Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông thuộc Quỹ nghiệp vụ