Kế toán quỹ và khoản dự phòng của Ngân hàng Nhà nước

Theo luật Ngân hàng Nhà nước, hàng năm Ngân hàng Nhà nước được trích lập quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và khoản dự phòng rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.

1. Kế toán quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Theo quy định của Chính phủ, quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia bằng 10% số chênh lệch giữa tổng thu nhập trong năm trừ (-) tổng chi phí trong năm.
Hàng năm, sau khi hoàn thành quyết toán năm tại Vụ Kế toán – Tài chính Ngân hàng Nhà nước tiến hành trích lập quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
Công thức tính để trích lập quỹ:

Quỹ thực hiện chính sách TTQG = ( Tổng thu nhập trong năm – Tổng chi phí trong năm ) x 10%

Hoặc:

Quỹ thực hiện chính sách TTQG = Dư Có tài khoản chênh lệch thu, chi năm trước (TK 692) x 10%

Sau khi tính toán được số tiền trích lập quỹ kế toán lập chứng từ ghi:

Nợ: TK chênh lệch thu, chi năm trước (TK 692)
Có: TK quỹ thực hiện chính sách TTQG (TK 621)

Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia giảm khi Ngân hàng Nhà nước sử dụng quỹ để phục vụ chỉ đạo thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia như hoạt động thanh toán, điều hành lãi suất, tỷ giá…

Khi có lệnh sử dụng quỹ, kế toán lập chứng từ, ghi:

Nợ:TK quỹ thực hiện chính sách TTQG (TK 621)
Có: TK thích hợp (theo nội dung sử dụng quỹ)

2. Kế toán khoản dự phòng rủi ro hoạt động

Khoản dự phòng của Ngân hàng Nhà nước để bù đắp những rủi ro trong quá trình hoạt động của Ngân hàng Nhà nước như hoạt động tín dụng, hoạt động thanh toán và ngân quỹ do nguyên nhân khách quan và phần chênh lệch tổn thất sau khi tập thể hoặc cá nhân bồi thường theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp nguồn dự phòng không đủ bù đắp các khoản tổn thất, Ngân hàng Nhà nước và bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý phần còn thiếu.

Theo quy định, khoản dự phòng rủi ro được hạch toán vào chi phí bằng 10% tổng thu trừ đi (-) các khoản chi chưa bao gồm khoản chi dự phòng rủi ro.

Hàng năm, sau khi hoàn thành quyết toán năm, tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương tiến hành trích lập khoản dự phòng rủi ro.

Công thức tính để trích dự phòng rủi ro:

Khoản dự phòng rủi ro trong năm = ( Tổng thu trong năm – Tổng chi trong năm chưa bao gồm khoản chi dự phòng rủi ro ) x 10%

Sau khi tính toán được số tiền dự phòng rủi ro, kế toán lập chứng từ, ghi:

Nợ: TK chi phí (tiểu khoản chi lập dự phòng)
Có: TK khoản dự phòng rủi ro (TK 622)

Khoản dự phòng rủi ro giảm khi Ngân hàng Nhà nước sử dụng để bù đắp những tổn thất sảy ra theo đúng quy định. Căn cứ hướng sử dụng của cấp có thẩm quyền, kế toán lập chứng từ hạch toán giảm khoản dự phòng:

Nợ: TK khoản dự phòng rủi ro (TK 622)
Có: TK thích hợp (theo nội dung sử dụng)