Kế toán sửa chữa, nâng cấp TSCĐ

Kế toán sữa chữa, nâng cấp TSCĐ

-Sửa chữa thường xuyên: đưa zô chi phí

Nợ 623, 627, 641, 642

Nợ 133

Có 111,112, ….

-Sửa chữa lớn: ( gồm phân bổ và trích trước)

+Phân bổ: nghĩa là tập hợp chi phí sửa chữa, rồi phân bổ dần vào chi phí:

TK tập hợp chi phí sửa chữa là TK 241. Khi hoàn thành việc sửa chữa thì chuyển 241 –>242 rồi định kỳ phân bổ vào chi phí 6* phù hợp

+Trích trước: là hàng kỳ, căn cứ vào dự toán chi phí sửa chữa lớn, kế toán tiến hành trích trước chi phí  (TK335).

Khi hoàn thành việc sửa chữa thì 241 –> 335. Tất nhiên giữ trích trước và thực tế sửa chữa sẽ nảy sinh chênh lệch, tùy vào chênh lệch mà tiến hành điều chỉnh tăng giảm vào chi phí 6* phù hợp

Note: TK 335 chỉ là TK trung gian giống TK242 thôi, làm gì làm thì cũng phải tất toán nó.

Nếu 241 > 335: thì phần chênh lệch ( TK 241- TK 335)

Nợ 6*

Có 241

Nếu 241< 335: thì giảm chi phí đã trích trước

Nợ 335

Có 6*