Kế toán sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp

 

Theo quy định, nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm bảo hành công trình; nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có trách nhiệm bảo hành thiết bị công trình. Nội dung bảo hành công trình bao gồm: khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của nhà thầu gây ra. Thời gian bảo hành công trình được xác định theo loại và cấp công trình.

Theo chuẩn mực kế toán số 18 “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”, dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được lập cho từng công trình xây lắp và được lập vào cuối kỳ kế toán giữa niên độ hoặc cuối kỳ kế toán năm. Trường hợp số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp đã lập lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì số chênh lêch được hoàn nhập ghi tăng thu nhập khác (ghi Có TK711 – Thu nhập khác).

–  Cuối kỳ kế toán giữa niên độ hoặc cuối kỳ kế toán năm, khi xác định số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp phải lập cho từng công trình, ghi:

Nợ TK627 – Chi phí sản xuất chung

Có TK352 – Dự phòng phải trả

–   Khi phát sinh các khoản chi phí về bảo hành công trình xây lắp liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu như: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài… thì tuỳ theo từng trường hợp cụ thế được xử lý như sau:

1. Trường hợp không có bộ phận bảo hành độc lập:

+ Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến việc bảo hành công trình xây lắp, ghi: Nợ TK621, 622, 623, 627

Nợ TK133 (1331) – nếu được khấu trừ thuế

Có các TK152, 153, 214, 331, 334, 338…

+ Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí, ghi: Nợ TK154 (1544 – Chi phí bảo hành xây lắp)

Có TK621, 622, 623, 627

+ Khi sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp hoàn thành bàn giao cho khách hàng, ghi: Nợ TK352 – Dự phòng phải trả

Có TK154 (1544): Kết chuyển chi phí bảo hành công trình xây lắp thực tế phát sinh

2. Trường hợp có bộ phận bảo hành độc lập:
+ Số tiền phải trả cho đơn vị cấp dưới, đơn vị nội bộ về chi phí bảo hành công trình xây lắp hoàn thành bàn giao cho khách hàng, ghi: Nợ TK352 – Dự phòng phải trả

Có TK336 – Phải trả nội bộ

+ Khi trả tiền cho đơn vị cấp dưới, đơn vị nội bộ về các chi phí bảo hành công trình xây lắp, ghi:

Nợ TK336 – Phải trả nội bộ

Có TK111, 112

–  Hết thời hạn bảo hành công trình xây lắp, nếu công trình không phải bảo hành hoặc số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì số chênh lệch phải hoàn nhập, ghi:

Nợ TK352 – Dự phòng phải trả

Có TK711 – Thu nhập khác

(Nguồn: Bộ Tài chính, Số: 21/2006/TT-BTC)


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • sửa chữa bảo dưỡng nhà có phải xây lắp
  • ,