Kế toán tài chính 3

Học phần này bao gồm những kiến thức chuyên môn về kế toán đầu tư xây dựng cơ bản, sổ sách kế toán và các hình thức sổ sách kế toán; báo cáo kế toán doanh nghiệp.

Tải đề cương bài giảng Kế toán tài chính 3 ===> DOWNLOAD

Tải slide bài giảng Kế toán tài chính 3 ===> DOWNLOAD


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • nội dung chính của kế toán tài chính 3
  • ,