Kế toán tài sản cố định cho thuê hoạt động

Kế toán tài sản cố định cho thuê hoạt động
Đánh giá bài viết

1.Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt động

Nợ 627 – nếu là HĐ chính của DN, DN chuyên về cái này

Nợ 635 – Nếu không là HĐ chính

Nợ 142, 242 – nếu chi phí của nó lớn, cần phân bổ

Nợ 133

Có 111, 112, 131

2.Khi thu tiền cho thuê hoạt động:

+Nếu khách hàng trả theo từng kỳ:

Nợ 111, 112, 131

Có 511 – nếu là HĐ chính của DN, DN chuyên về cái này

Có 515 – Nếu không là HĐ chính

Có 3331

+Nếu khách hàng trả trước cho nhiều kỳ: thì đưa zô 3387, sau này từng kỳ sẽ phân bổ dần vào 515, 511 phù hợp

+Định kỳ tính toán và trích khấu hao cho TSCĐ đem cho thuê

Nợ 627/635

Có 214

+Đinh kỳ phân bổ cái chi phí trực tiếp ban đầu ( nếu có, phần lúc đầu cho thuê ak)

Nợ  627/635

Có 142, 242