Kế toán tài sản cố định cho thuê hoạt động

1.Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt động

Nợ 627 – nếu là HĐ chính của DN, DN chuyên về cái này

Nợ 635 – Nếu không là HĐ chính

Nợ 142, 242 – nếu chi phí của nó lớn, cần phân bổ

Nợ 133

Có 111, 112, 131

2.Khi thu tiền cho thuê hoạt động:

+Nếu khách hàng trả theo từng kỳ:

Nợ 111, 112, 131

Có 511 – nếu là HĐ chính của DN, DN chuyên về cái này

Có 515 – Nếu không là HĐ chính

Có 3331

+Nếu khách hàng trả trước cho nhiều kỳ: thì đưa zô 3387, sau này từng kỳ sẽ phân bổ dần vào 515, 511 phù hợp

+Định kỳ tính toán và trích khấu hao cho TSCĐ đem cho thuê

Nợ 627/635

Có 214

+Đinh kỳ phân bổ cái chi phí trực tiếp ban đầu ( nếu có, phần lúc đầu cho thuê ak)

Nợ  627/635

Có 142, 242