Kế toán thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại NHNN

Kế toán thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại NHNN
Đánh giá bài viết

1. Tại ngân hàng phát sinh nghiệp vụ thanh toán

Để thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng phát sinh nghiệp vụ thanh toán phải lập và gửi Ngân hàng Nhà nước nơi mình mở tài khoản chứng từ thanh toán thích hợp như sau:

– Chứng từ thanh toán: đối với trường hợp điều chuyển vốn và các khoản thanh toán khác của chính mình; hoặc:

– Bảng kê các chứng từ thanh toán qua TK tiền gửi tại NHNN (mẫu do NHNN quy định) có kèm theo các chứng từ thanh toán của khách hàng (chứng từ gốc): đối với các khoản thanh toán của khách hàng.

– Về hạch toán, ghi:

Nợ: TK thích hợp (tiền gửi của khách hàng hoặc TK nội bộ)
Có: TK tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước

Sau khi hoàn thành xử lý chứng từ và hạch toán sẽ chuyển bảng kê chứng từ kèm chứng từ gốc sang NHNN

2. Tại Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch hoặc chi nhánh)

Khi tiếp nhận các chứng từ thanh toán do ngân hàng phát sinh nghiệp vụ thanh toán chuyển đến, nếu không có sai sót gì sẽ xử lý hạch toán:

– Nếu 2 ngân hàng (ngân hàng phát sinh và ngân hàng kết thúc nghiệp vụ thanh toán) đều mở tài khoản tiền gửi tại đơn vị mình: Sở giao dịch hoặc chi nhánh NHNN sẽ căn cứ các chứng từ gốc do ngân hàng phát sinh nghiệp vụ gửi đến để lập Bảng kê các chứng từ thanh toán qua TK tiền gửi tại NHNN, theo đó hạch toán:

Nợ: TK tiền gửi của ngân hàng phát sinh nghiệp vụ thanh toán.
Có: TK tiền gửi của ngân hàng kết thúc nghiệp vụ thanh toán

– Trường hợp ngân hàng kết thúc nghiệp vụ thanh toán mở TK tiền gửi tại đơn vị NHNN khác thì NHNN phục vụ ngân hàng phát sinh nghiệp vụ thanh toán phải căn cứ chứng từ gốc để lập lệnh chuyển tiền chuyển đi đơn vị NHNN nơi ngân hàng kết thúc nghiệp vụ thanh toán mở tài khoản tiền gửi (xử lý theo quy trình TTLCNNH đã nêu ở phần trên).

Khi nhận được lệnh chuyển tiền đến, đơn vị NHNN phục vụ ngân hàng kết thúc nghiệp vụ thanh toán sẽ xử lý ghi Có và gửi chứng từ báo Có cho ngân hàng kết thúc nghiệp vụ thanh toán.

3. Tại ngân hàng kết thúc nghiệp vụ thanh toán

Sau khi tiếp nhận và kiểm soát chứng từ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước chuyển sang, nếu không có sai sót, bảng kê và các chứng từ gốc nếu không có gì sai sót, ngân hàng kết thúc nghiệp vụ thanh toán hạch toán:
Nợ: TK tiền gửi tại NHNN
Có: TK thích hợp (tiền gửi của khách hàng hoặc tài khoản nội bộ thích hợp)