Kế toán thu hồi tiền từ lưu thông về

Căn cứ vào giấy nộp tiền mặt của khách hàng (các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước hoặc cá nhân đổi tiền), kế toán kiểm tra thấy thủ tục thu tiền do bộ phận quỹ thực hiện (đóng dấu ĐÃ THU TIỀN, có chữ ký đúng mẫu của thủ quỹ, số tiền thực thu và số tiền do khách hàng lập khớp nhau) thì ghi:

Nợ: TK 1021- Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông thuộc Quỹ nghiệp vụ,
hoặc Nợ: TK 1022 – Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông thuộc Quỹ nghiệp vụ

Có: TK Thích hợp (tài khoản tiền gửi, tiền vay…)