Kế toán thu về nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước

1. Kế toán thu lãi cho vay

Khách hàng vay vốn của Ngân hàng Nhà nước là các tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng đều có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước nên Ngân hàng Nhà nước thu lãi cho vay thông qua tài khoản tiền gửi của tổ chức tín dụng tại sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Việc thu lãi được thực hiện hàng tháng. Vào ngày cuối tháng kế toán sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước lập bảng kê tính lãi theo phương pháp tích số để xác định số lãi phải thu trong tháng. Dùng bảng kê tính lãi làm chứng từ, ghi:

Nợ: TK tiền gửi của ngân hàng thương mại vay vốn
Có: TK thu nhập – TK thu lãi cho vay

Trường hợp số lãi sau khi tính được nhưng ngân hàng thương mại vay vốn không có khả năng thanh toán thì lập chứng từ để hạch toán vào tài khoản ngoại bảng “lãi cho vay chưa thu được” (Số hiệu 94)

Ghi Nhập: TK lãi cho vay chưa thu được
Khi ngân hàng thương mại có đủ tiền để thanh toán, kế toán lập chứng từ để ghi Xuất TK “lãi cho vay chưa thu được”, đồng thời hạch toán nội bảng theo bút toán thu lãi cho vay.

2. Kế toán thu lãi tiền gửi

Lãi tiền gửi của Ngân hàng Nhà nước chủ yếu được tạo ra từ tiền gửi ngoại tệ tại các ngân hàng nước ngoài. Đây là khoản thu nhập đáng kể trong quá trình hoạt động nghiệp vụ.

Tuỳ theo sự thoả thuận giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng nước ngoài nhận tiền gửi để thống nhất cách trả lãi. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước căn cứ vào giấy báo trả lãi của ngân hàng nước ngoài để hạch toán thu lãi, kế toán lập chứng từ, ghi:

Nợ: TK tiền gửi ngoại tệ ở nước ngoài
Có: TK thu nhập – thu lãi tiền gửi nước ngoài (Số hiệu 7012)