Kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp

1. Đặc điểm kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp

Kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp được xác định như sau:

Trong đó:

–   Doanh thu thuần, giá vốn hàng bán và doanh thu, chi phí hoạt động tài chính được xác định tương tự như ngành kinh doanh công ngiệp.

–   Chi phí bán hàng có thể phải phân bổ để tính giá thành toán bộ sản phẩm xây lắp hoàn thành (đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp xây lắp kinh doanh xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc để bán):

+ Phân bổ chi phí bán hàng kết chuyển kỳ sau theo chi phí nhân công trực tiếp:

+ Tính chi phí bán hàng phân bổ cho sản phẩm xây lắp hoàn thành trong kỳ:

–  Chi phí quản lý doanh nghiệp có thể phải phân bổ để tính giá thành toán bộ sản phẩm xây lắp hoàn thành trong kỳ:

+ Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp kết chuyển kỳ sau theo chi phí nhân công trực tiếp: tương tự như chi phí bán hàng đã nêu ở trên.

+ Tính chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm xây lắp hoàn thành trong kỳ: tương tự như chi phí bán hàng đã nêu ở trên.

2.  Tài khoản kế toán sử dụng

+ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

+ TK421 – Lợi nhuận chưa phân phối

3.   Phương pháp hạch toán

Trình tự hạch toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp tại thời điểm cuối kỳ như sau:

–   Kết chuyển doanh thu thuần:

Nợ TK511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK911 – Xác định kết quả kinh doanh

–   Kết chuyển giá vốn hàng bán:

Nợ TK911 – Xác định kết quả kinh doanh Có TK632 – Giá vốn hàng bán

–  Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính: Nợ TK515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK911 – Xác định kết quả kinh doanh

–   Kết chuyển chi phí tài chính:

Nợ TK911 – Xác định kết quả kinh doanh Có TK635 – Chi phí tài chính

–  Phân bổ và kết chuyển chi phí bán hàng: Nợ TK911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK641: Chi phí bán hàng kỳ này được phân bổ vào kết quả kinh doanh

Có TK142 (1422), 242: Chi phí bán hàng kỳ trước được phân bổ vào kết quả kinh doanh của kỳ này

–  Phân bổ và kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ TK911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK642: Chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này được phân bổ vào kết quả kinh doanh

Có TK142 (1422), 242: Chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ trước được phân bổ vào kết quả kinh doanh của kỳ này

–  Xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm xây lắp:

+ Nếu lãi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK421 – Lợi nhuận chưa phân phối

+ Nếu lỗ:

Nợ TK421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • doanh nghi?p x?y l?p
  • ,