Kết cấu cơ sở hạ tầng và năng lực chủ thể sản xuất nông nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế

Đây là một trong những yếu tố quan trọng cho phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, tạo điều kiện cơ bản cho phát triển kinh tế và tăng lợi ích xã hội cho nhân dân trong khu vực có mạng lưới giao thông:

Cơ sở hạ tầng giao thông gắn với sự phát triển sản xuất nông nghiệp được thể hiện cụ thể bằng việc nâng cao sản lượng cây trồng, mở rộng diện tích đất canh tác và nâng cao thu nhập của người nông dân. Tác giả A.Smith đã viết về tác động kinh tế rất mạnh mẽ khi hệ thống giao thông nông thôn ở Uganda được xây dựng vào giai đoạn 1948-1959, đã làm cho mùa màng bội thu chưa từng có, cùng với sự thay đổi tập quán canh tác trên diện rộng, thu nhập của các hộ nông dân đã tăng lên từ 100 đến 200% so với trước. Sự mở mang các tuyến đường mới ở nông thôn, nông dân đã bắt đầu sử dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng trừ sâu bệnh… đã tạo ra những vụ mùa bội thu.

Nhờ đường xá đi lại thuận tiện người nông dân có điều kiện tiếp xúc và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, quay vòng vốn nhanh để tái sản xuất kịp thời vụ, nhờ vậy họ càng thêm hăng hái đẩy mạnh sản xuất.

Mặt khác, khi có đường giao thông tốt các vùng sản xuất nông nghiệp lại từng phần thuận tiện, các lái buôn mang ô tô đến mua nông sản ngay tại cánh đồng hay trang trại lúc mùa vụ. Điều này làm cho nông dân yên tâm về khâu tiêu thụ, cũng như nông sản đảm bảo được chất lượng từ nơi thu hoạch đến nơi chế biến, là yếu tố và phương tiện đầu tiên góp phần nâng cao văn hoá, sức khoẻ và mở mang dân trí cho cộng đồng dân cư đông đảo sống ngoài khu vực thành thị.

Năng lực chủ thể sản xuất

Năng lực của hộ nông dân đóng vai trò to lớn đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là đối với các nền kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp, trình độ tổ chức sản xuất, khả năng quản lý sản xuất, khai thác sử dụng tài nguyên, khả năng thu hoạch, bảo quản, bán sản phẩm… có vai trò to lớn tới phát triển nông nghiệp và thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

Việc lựa chọn mô hình SXNN của nông hộ, chủ trang trại có ảnh hưởng quyết định đến đầu ra của của sản phẩm nông nghiệp, đầu ra bao gồm các sản phẩm trả lại cho tự nhiên (tái tạo bầu không khí, trả lại dinh dưỡng cho đất, bảo vệ nguồn nước, tái tạo môi trường), sản phẩm mang lại giá trị kinh tế (sản phẩm tiêu thụ trực tiếp như lương thực, thực phẩm nuôi sống con người, sản phẩm cung cấp cho các hoạt động sản xuất khác như nguyên liệu đầu vào cho công nghiệp chế biến, cung cấp cho các hoạt động dịch vụ khác như du lịch, xuất khẩu, các giá trị kinh tế do hoạt động SXNN mang lại) và tác động xã hội (mang lại khả năng phát triển cộng đồng, tạo ra của cải vật chất đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của con người, đảm bản an ninh lương thực tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế khác hình thành và phát triển.