Kết quả hồi quy tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế dạng phi tuyến tính

Để kiểm định có tồn tại hiệu ứng phi tuyến giữa nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển hay không, luận án tiến hành thực nghiệm bằng cách thêm các biến bậc hai ODA2 vào trong mô hình (2). Mô hình (2) được ước lượng bằng phương pháp GMM lần lượt với các mẫu nghiên cứu gồm: nhóm nước thu nhập thấp, nhóm nước thu nhập TB thấp, nhóm nước thu nhập TB khá và tổng thể.

Kết quả hồi quy ở bảng 4.9 cho thấy hệ số ước lượng của biến ODA là 0.081 mang giá trị dương và hệ số hồi quy của biến ODA2 là -0.002 mang giá trị âm và đều có ý nghĩa thông kê ở mức ý nghĩa 1%. Như vậy, cung cấp bằng chứng cho thấy tác động của nguồn vốn ODA đến tăng trưởng kinh tế là tác động phi tuyến và có hình chữ U ngược. Nghĩa là việc gia tăng nguồn vốn ODA có thể giúp làm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế nhưng chỉ đến một giá trị ngưỡng, nếu nguồn vốn ODA vượt quá giá trị này thì việc gia tăng nguồn vốn ODA lại có thể làm giảm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ vốn ODA/GDP tại điểm đảo chiều tốc độ tăng trưởng kinh tế chính là tỷ lệ vốn ODA/GDP tối ưu, tại mức tỷ lệ này nguồn vốn ODA đạt hiệu quả cao nhất. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và tăng trưởng kinh tế tồn tại mối quan hệ phi tuyến cũng nhất quán với một số nghiên cứu của Hansen and Tarp (2000), Hudson and Mosley (2001), Dalgaard et al (2004), Roodman (2004), Clemens et al (2004) và Feeny and McGillivray (2010).