Kết quả hồi quy tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế trong trường hợp tại Việt Nam

Biến giả Việt Nam (VN) được đưa vào mô hình ước lượng để tách Việt Nam ra khỏi các quốc gia khác trong mẫu nghiên cứu nhằm phân tích tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đến tăng trưởng kinh tế trong trường hợp tại Việt Nam, qua đó có thể đưa ra những kiến nghị riêng cho trường hợp tại Việt Nam. Luận án cũng thực hiện hồi quy lần lượt với 3 mô hình Pooed OLS, FEM và REM sau đó sử dụng phương pháp bình phương bé nhất tổng quát (GLS – Generalised Least Squares) để xử lý các khuyết tật phương sai thay đổi, tự tương quan, bên cạnh đó phương pháp ước lượng Moment tổng quát (GMM- Generized Method of Moments) được sử dụng để xử lý đồng thời các khuyết tật phương sai thay đổi, tự tương quan và hiện tượng nội sinh.

Kết quả ước lượng bằng phương pháp System GMM ở bảng 4.7 cho thấy biến ODA có hệ số hồi quy là 0.032 và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, cùng với đó biến ODA kết hợp với biến giả Việt Nam cũng có ý nghĩa thống kê cao ở mức 1%. Biến tương tác ODA VN mang dấu dương, mang ý nghĩa rằng trong trường hợp tại Việt Nam thì nguồn vốn ODA có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế mạnh hơn so với các quốc gia khác trong mẫu nghiên cứu một lượng bằng 0,080. Tức là trong trường hợp tại Việt Nam, nguồn vốn ODA ngoài tác động dương đến tăng trưởng kinh tế một lượng là 0.032 giống các quốc gia khác thì nguồn vốn ODA còn tác động dương đến tăng trưởng kinh tế thêm một lượng là 0,080. Đồng nghĩa rằng so với các quốc gia đang phát triển khác thì trường hợp tại Việt Nam, nguồn vốn ODA có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm này là một trong những điểm mới của luận án, cung cấp minh chứng cơ sở khoa học về tác động tích cực của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế trong trường hợp tại Việt Nam. Từ kết quả kiểm định bằng chứng thực nghiệm có được trong trường hợp tại Việt Nam, luận án sẽ có cơ sở đưa ra các kiến nghị khuyến khích trong hoạt động thu hút nguồn vốn ODA góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam ở chương 5.