Kết quả hồi quy tác động của nguồn vốn ODA đến tăng trưởng kinh tế trong điều kiện chất lượng quản trị công của các quốc gia đang phát triển

Trong phần này, luận án thực hiện kiểm định tác động của nguồn vốn ODA đến tăng trưởng kinh tế trong điều kiện chất lượng quản trị công của các quốc gia tiếp nhận nguồn vốn này. Để đạt được mục tiêu này, luận án đã thêm vào mô hình biến tương tác giữa nguồn vốn ODA và biến đại diện cho chất lượng quản trị công, luận án ước lượng với từng nhóm mẫu nghiên cứu gồm: nhóm nước thu nhập thấp, nhóm nước thu nhập trung bình thấp, nhóm nước thu nhập trung bình khá và mẫu tổng thể, kết quả nghiên cứu được thể hiện ở bảng 4.10.

Thông qua bằng chứng thực nghiệm đối với mẫu nghiên cứu nhóm quốc gia

thu nhập thấp và mẫu tổng thể, luận án kết luận quản trị công tương tác cùng chiều với nguồn vốn ODA góp phần gia tăng tác động tích cực của nguồn vốn này đến tăng trưởng kinh tế. Qua đó, yếu tố chất lượng quản trị công tốt là cần thiết để đảm bảo quản lý kinh tế nhà nước hiệu quả nhằm loại bỏ những vấn đề đầu tư tràn lan và lãng phí trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA.