Kết quả hồi quy tác động của nguồn vốn ODA đến tăng trưởng kinh tế trong điều kiện chất lượng quản trị công và khả năng hấp thụ vốn của các quốc gia đang phát triển

Kết quả thực nghiệm ở bảng 4.11 cũng cho thấy hệ số hồi quy của biến tương tác giữa khả năng hấp thụ (HDI) đại diện bởi chỉ số phát triển con người, chất lượng quản trị công và nguồn vốn ODA mang dấu dương, có ý nghĩa thống kê ở mức 1% đối với mẫu tổng thể và nhóm nước thu nhập thấp. Cụ thể, đối với mẫu tổng thể hệ số hồi quy là 0.417, còn đối với mẫu nhóm nước thu nhập thấp có hệ số hồi quy là 0,561. Điều này khẳng định khả năng hấp thụ vốn tương tác cùng chiều với nguồn vốn ODA, chứng tỏ rằng chất lượng nguồn nhân lực là kênh truyền dẫn tác động tích cực của nguồn vốn ODA đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với mô hình lý thuyết của hàm Cobb-Douglass về vai trò của nguồn vốn con người. Kết quả nghiên cứu này tiếp tục khẳng định vai trò của nguồn nhân lực có trình độ tri thức đối với công cuộc phát triển đất nước, nhất là đối với các quốc gia đang phát triển. Khả năng hấp thụ nguồn vốn ODA cao kết hợp cùng với chất lượng quản trị công tốt sẽ là những yếu tố vô cùng quan trọng trong hoạt động thu hút nguồn vốn ODA.