Kết quả hồi quy tác động của nguồn vốn ODA đến tăng trưởng kinh tế trong điều kiện chất lượng quản trị tham nhũng của các quốc gia đang phát triển

Để tìm ra bằng chứng thực nghiệm về tác động của nguồn vốn ODA đến  tăng trưởng kinh tế trong điều kiện chất lượng quản trị tham nhũng, luận án cũng thực hiện ước lượng lần lượt với từng nhóm mẫu nghiên cứu bao gồm: nhóm nước thu nhập thấp, nhóm nước thu nhập trung bình thấp, nhóm nước thu nhập trung bình khá và mẫu tổng thể. Bảng 4.12 thể hiện kết quả hồi quy khi thêm vào mô hình biến tương tác giữa nguồn vốn ODA và chất lượng quản trị tham nhũng của các quốc gia đang phát triển.

Thông qua kết quả bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm cho thấy biến ODA có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế ở mức ý nghĩa 1%. Trong khi đó, hệ số hồi quy của biến tương tác ODA CORRUPT là 0,129 mang dấu dương và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% đối với mẫu tổng thể, nghĩa là chất lượng quản trị tham nhũng kém sẽ ảnh hưởng xấu đến tác động của nguồn vốn ODA đến tăng trưởng kinh tế. Luận án kết luận quản trị tham nhũng tốt là cần thiết để đảm bảo hệ thống pháp lý trong sạch nhằm loại bỏ những vấn đề tham nhũng, lợi ích nhóm và thất thoát trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA.

Phát hiện này của nghiên cứu chứng minh vai trò quan trọng của chất lượng quản trị tham nhũng ảnh hưởng đến hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức. Ở cấp độ vĩ mô, nhiều bằng chứng thực nghiệm chỉ ra tham nhũng làm giảm hiệu quả trong việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn ODA, qua đó tham nhũng đã được chứng minh có ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Số liệu thực tế cũng chỉ rõ rằng các quốc gia đang phát triển thường có tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp khi mức độ tham nhũng cao hay chất lượng quản trị tham nhũng kém.