Khái niệm, bản chất và đặc điểm của Tư Duy

1. Tư duy là gì:

Tư duy là một qúa trình tâm lý phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ bên trong có tính quy luật của sự vật hiện tượng trong hiẹn thực khách quan mà trước đó ta chưa biết.

Tư duy của con người có những đặc điểm cơ bản sau đây.

2.Bản chất xã hội của tư duy

      Bản chât xã hội của tư duy thể hiện như sau:

– Hành động tư duy đều dựa trên cơ sở kinh nghiệm mà các thế hệ trước đã tích lũy, tức là dựa vào kết quả họat động nhận thức mà xã hội lòai người đã tích lũy từ trước tới nay.

– Tư duy dựa vào vốn từ ngữ mà các thế hệ trước đã sáng tạo ra với tư cách là một phương tiện biểu đạt, khái quát và giữ gin các kết quả họat động nhận thức của con người.

– Bản chất của quá trình tư duy  do thúc đẩy của nhu cầu xã hội, nghĩa là ý nghĩ cua con người được hư+ớng vào việc giải quyết các nhiệm vụ nóng hổi nhất của thời đại.

– Tư duy mang tính tập thể, nghĩa là phải sử dụng các tài liệu thu được trong các lĩnh vực tri thức liên quan, nếu không sẽ không giải quyết được các nhiệm vụ đặt ra.

3. Đặc điểm của tư duy

Tư duy có những đặc điểm cơ bản sau đây:

* Tính có vấn đề của tư duy

Tư duy chỉ nẩy sinh khi gặp hoàn cảnh có vấn đề. Đó là những tình huống mà ở đó nẩy sinh những mục đích mơí, và những phương tiện, phương pháp hoạt động cũ đã có trưức đây trở nên không đủ (mặc dù là cần thiết)  để đạt được mục đích đó.

Nhưng muốn kích thích được tư duy thì hoàn cảnh có vấn đề phải được cá nhân nhận thức đầy đủ, được chuyển thành nhiệm vụ tư duy của cá nhân –nghĩa là cá nhân phải xác định được cái gì đã biết, cái gì chưa biết, cần phải tìm và có nhu cầu tìm kiếm

* Tính gián tiếp của tư duy

Tư duy phản ánh phản ánh sự vật hiện tượng một các gián tiếp bằng ngôn ng. Tư duy được biểu hiện trong ngôn ngữ. Các quy luật, quy tắc, các sự kiện  các mối liên hệ và sự phụ thuộc được khái quát và diễn đạt trong các từ  Mặt khác những phát minh, những kếtquả tư duy của người khác, cũng như kinh nghiệmcá nhân của con người  đều là những công cụ để con người tìm hiểu thế giới chung quanh để giải quyết những vấn đề nới đối vơí họ. ngoài ra những công cụ  do người tạo ra cũng giúp chúng ta hiểu biết  được những hiện tượng có trong hiện thực  mà không thể tri giác  chúng một cách trực tiếp được.

 * Tính trừu tượng và khái quát của tư duy

Tư duy có khả năng tách trừu tượng khỏi sự vật hiện tượng, những thuộc tính, những dấu hiệu cụ thể cá biệt, chỉ giữ lại những thuộc tính bản chất nhất, chung cho nhiều sự vật hiện tượng rồi trên cơ sở đó mà khái quát  các sự vật và hiện tượng riêng lẻ khác nhau, nhưng có những thuộc tính bản chất thành một nhóm, một loại phạm trù, nói cách khác tư duy mang tính chất trừu tượng hoá và khái quát hoá. Nhờ đặc điểm này  mà con người có thể nhìn vào tương lai

* Tư duy có quan hệ chặc chẽ với ngôn ngữ

Tư duy của con người gắn liền vơí ngôn ngữ, lấy ngôn ngữ làm phương tiện. Tư duy của con người không thể tồn tại bên ngoài ngôn ngữ được, ngược lại ngôn ngữ cũng không thể có được nếu không dựa vào tư duy. Tư duy và ngôn ngữ thống nhất với nhau nhưng không đồng nhất và tách rời nhau được

* Tính chất lý tính của tư duy

Chỉ có tư duy mơí giúp con người phản ánh được bản chất của sự vật hiện tượng, những mối liên hệ và quan hệ có tính chất quy luật của chúng. Nhưng nói như vậy không phải tư duy phản ánh  hoàn toàn đúng đắn bản chất sự vật hiện tượng. Tư duy có phản ánh đúng hay không còn phụ thuộc vào chiến thuật và phương pháp tư duy nữa

Tư duy có quan hệ mật hiết với nhận thức cảm tính

Mối quan hệ này laà quan hệ hai chiều: tư duy được tiến hành trên cơ sở những tài liệu nhận thức cảm tính đem lại, kết quả tư duy được kiểm tra bằng thực tiễn dưới hình thức trực quan, ngược lại tư duy và kết quả của nó có ảnh hưởng đến quá trình nhận thức cảm tính

Những đặc điểm trên đây cho thấy tư duy là sản phẩm của sự phát triển lịch sử – xã hội mang bản chất xã hội


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • tư duy là gì
  • bản chất khác thuộc tính
  • Bản chất xã hội của tư duy
  • khái niệm và đặc điểm của tư duy
  • tinh chat cua tu duy chien thuat
  • tư duy là gì đặc điểm của tư duy
  • tư duy là
  • Đặc điểm của tư duy
  • đặc điểm tư duy của con người
  • ,