Khái niệm bố trí và sử dụng lao động

Khái niệm bố trí và sử dụng lao động
Đánh giá bài viết

Bố trí và sử dụng lao động là sự sắp xếp, bố trí và phân công lao động, quản trị lao động nhằm giải quyết 3 mối quan hệ cơ bản sau:

– Người lao động và đối tượng lao động.

– Người lao động và máy móc thiết bị.

– Người lao động với người lao động trong quá trình lao động