Khái niệm các bên liên quan đến du lịch MICE

Theo Harrison và Freeman (1999), các bên liên quan là bất kỳ nhóm/cá nhân có thể có ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi việc đạt được mục tiêu của tổ chức. Định nghĩa này yêu cầu tất cả các bên liên quan ảnh hưởng được công nhận như các bên liên quan thực tế, do đó, nhà quản trị cần xác định vị trí sức mạnh của họ và phân bổ nguồn lực phù hợp để hệ thống hoạt động hiệu quả.

Clarkson (1995) đề nghị rằng các bên liên quan là những nhóm người hoặc cá nhân có quyền khiếu nại, quyền sở hữu, các quyền hoặc lợi ích trong một công ty hoặc hoạt động của công ty đó trong quá khứ, ở hiện tại hoặc tương lai. Những quyền và lợi ích như vậy là kết quả của các giao dịch từ cá nhân hoặc bởi hoạt động của công ty, nó có thể là hợp pháp hoặc phù hợp với đạo đức của cá nhân hay tập thể. Reid và Arcodia (2002) cho rằng khái niệm các bên liên quan áp dụng cho việc nghiên cứu sự kiện cũng tương đồng với các khái niệm hiện có. Trên thực tế, trọng tâm của khái niệm này cần được xem xét đến sự liên quan với sự kiện, nghĩa là đối với các sự kiện khác  nhau, các bên liên quan có thể sẽ có những thay đổi về thành phần tham gia và vai trò. Vai trò quan trọng hay không dựa vào năng lực của các bên liên quan tác động hoặc đáp ứng được nhu cầu của sự kiện đến mức độ nào (Jawahar và Mclaughlin, 2001). Thuật ngữ này có thể sử dụng rộng rãi trong kinh doanh, chính quyền, các tổ chức phi chính phủ. Với cách sử dụng rộng rãi như vậy, những người áp dụng thuật ngữ đã không định nghĩa được khái niệm hoặc không cung cấp một sự hiểu biết thực sự về các bên liên quan là gì. Ngay cả trong giới nghiên cứu, có rất nhiều định nghĩa, khái niệm được đưa ra mà chưa thể đạt được sự đồng thuận cao. Hiện chưa có định nghĩa nào được nhiều nhà nghiên cứu chấp nhận (Mainardes, Alves và Raposo, 2011).