Khái niệm chứng khế là gì?

Chứng khế hay còn gọi là bảo chứng phiếu (cam kết bán) là một loại  chứng khoán được phát hành cùng với trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi mà  người sở hữu nó có quyền được mua một số lượng chứng khoán nhất định tại  một mức giá xác định và trong một thời hạn nhất định.

Quyền này được phát hành trong trường hợp tổ chức lại các công ty,  hoặc khi công ty phát hành nhằm mục tiêu khuyến khích các nhà đầu tưtiềm  năng mua các trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi có những điều kiện kém thuận  lợi. Để chấp nhận những điều kiện đó, nhà đầu tư có được một lựa chọn đối  với sự lên giá có thể xảy ra của cổ phiếu thường.

Giá định trước trên chứng khế thường cao hơn giá thị trường hiện hành  của cổ phiếu thường và có thời hạn dài hơn chứng quyền, thông thường thời  hạn của chứng khế là một vài năm hoặc vĩnh viễn. Các chứng quyền do các  công ty phát hành chứng khoán phát hành và các chứng quyền sau một khoảng thời gian nhất định có thể tách rời khỏi các chứng khoán cơ sở và khi  đó chúng có thể được giao dịch riêng biệt trên thị trường.

Giá trị của chứng khế = Giá trị nội tại + Giá trị thời gian

Trong đó:  Giá trị nội tại = (Giá cổ phần – Giá thực hiện) xSố cổ phần được mua  của chứng khế.

Khi chứng khế được thực hiện sẽ làm tăng số lượng cổ phần của TCPH.  Điều này sẽ làm giảm giá cổ phần do ảnh hưởng đến lợi nhuận tính cho mỗi  cổ phần. Việc định giá chứng khế được tiến hành theo phương pháp áp dụng  đối với hợp đồng quyền chọn mua kiểu Mỹ song có tính đến hiệu ứng “pha  loãng” lợi nhuận của quyền.

Là người sở hữu chứng khế, nhà đầu tưkhông có tưcách cổ đông trong  công ty, không được nhận cổ tức, và không có quyền biểu quyết cho tới khi  thật sự chuyển chứng khế ra thành cổ phiếu thường. Tại thời điểm phát hành  chứng khế, giá mua cổ phiếu ghi trong chứng khế bao giờ cũng cao hơn giá  thị trường cổ phiếu cơ sở, và giá đó có thể cố định, có thể được tăng lên  định kỳ.

Độ chính xác để xác định giá trị của chứng khế phụ thuộc vào rất nhiều  yếu tố như: thời hạn còn lại của chứng khế, mức chênh lệch giữa giá hiện tại  của cổ phiếu thấp hơn so với mức giá hiện thực, sự xem xét của công chúng  đầu tưđối với cổ phiếu này và việc trả cổ tức, các mức lãi suất và các điều  kiện thị trường nói chung.

Thông thường, các mức giá chứng khế sẽ có xu hướng tăng trong thị  trường giá lên và giảm trong một thị trường giá xuống.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • chứng khế là gì
  • sờ khế là gì
  • ,