Khái niệm chung về thương mại quốc tế

Kinh doanh quốc tế bao gồm mọi giao dịch thương mại liên quan từ hai quốc gia trở lên, với những quan hệ mua bán được thực hiện bởi cá nhân, công ty xí nghiệp hay chính phủ, các hoạt động này diễn ra liên tục, thường xuyên mỗi ngày đêm, trên mọi quốc gia của thế giới.

Hoạt động kinh doanh quốc tế cũa mỗi nước bao gồm nhiều lãnh vực khác nhau, rất

đa dạng và phong phú, trong đó gồm có :

*   Lãnh vực mua bán ngoại thương : bao gồm các quan hệ mua bán hàng hóa vô hình và hữu hình của các quốc gia trên thế giới.

*    Lãnh vực dịch vụ quốc tế như du lịch, giao thông vận tải quốc tế, dịch vụ xây dựng, tư vấn công trình ..

*   Lãnh vực đầu tư quốc tế đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp và tín dụng quốc tế

*   Lãnh vực tài chính như vay nợ , thanh toán quốc tế..

*   Lãnh vực chuyển giao công nghệ, kỹ thuật quốc tế .

Với từng Công ty, Xí nghiệp, tiến hành các hoạt động kinh doanh đối ngoại sẽ tùy thuộc vào các mục tiêu, chiến lược của công ty cũng như các phương tiện hoạt động mà công ty đó lựa chọn. Các mục tiêu và phương tiện đó sẽ tác động và bị tác động bởi môi trường cạnh tranh của quốc gia mình, quốc gia đối tác và môi trường cạnh tranh toàn cầu..

Trọng tâm của chương trình học sẽ nhấn mạnh đến kỹ thuật nghiệp vụ trong lãnh vực mua bán ngoại thương, nhất là lãnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa hữu hình, các lãnh vực còn lại sẽ được hướng dẫn ở các môn học khác.