Khái niệm cơ bản về quá độ lên chủ nghĩa xã hội

 

Muốn hiểu được rõ thế nào là quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) trước hết ta phải hiểu được thế nào là thời kì quá độ. Theo lý luận Mac- Lênin đã khẳng định muốn tiến từ một phương thức sản xuất thấp lên một phương thức sản xuất cao hơn cần bắt buộc phải trải qua thời kì quá độ. Mác đã khái quát về mặt lý luận và chỉ rõ: “ Thời kì quá độ là thời kì cải biến Cách mạng không ngừng, triệt để và toàn diện từ phương thức sản xuất này sang phương thức sản xuất khác. Trong thời kì quá độ xét cả về mặt kinh tế, chính trị, xã hội đó là một thời kì có nhiều mâu thuẫn đặt ra đòi hỏi lý luận phải giải quyết triệt để”.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • thời kỳ quá độ là gì
  • chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì
  • thuật ngữ quá độ
  • ,