Khái niệm và bản chất của thị trường chứng khoán

Hiện nay, tồn tại nhiều quan niệm khác nhau về thị trường chứng khoán

 Quan điểm thứ nhất

cho rằng thị trường chứng khoán (TTCK) và thị  trường vốn là một, chỉ là tên gọi khác nhau của cùng một khái niệm: Thị  trường tưbản (Capital Market). Nếu xét về mặt nội dung, thì thị trường vốn  biểu hiện các quan hệ bản chất bên trong của quá trình mua bán các chứng  khoán. TTCK là biểu hiện bên ngoài, là hình thức giao dịch vốn cụ thể. Do  đó, các thị trường này không thể phân biệt, tách rời nhau mà thống nhất và  cùng phản ánh các quan hệ bên trong và bên ngoài của thị trường tưbản.

Quan điểm thứ hai của đa số các nhà kinh tế cho rằng: ” Thị trường  chứng khoán được đặc trưng bởi thị trường vốn chứ không phải đồng nhất là  một”. Nhưvậy, theo quan điểm này, TTCK và thị trường vốn là khác nhau,  trong đó TTCK chỉ giao dịch, mua bán các công cụ tài chính trung và dài  hạn nhưtrái phiếu chính phủ, cổ phiếu và trái phiếu công ty. Các công cụ tài  chính ngắn hạn được giao dịch trên thị trường tiền tệ, không thuộc phạm vi  hoạt động của TTCK.

Quan điểm thứ ba, dựa trên những gì quan sát được tại đa số các Sở  giao dịch chứng khoán lại cho rằng “Thị trường chứng khoán là thị trường cổ  phiếu”, hay là nơi mua bán các phiếu cổ phần được các công ty phát hành ra  để huy động vốn. Theo quan điểm này, thị trường chứng khoán được đặc  trưng bởi thị trường mua bán các công cụ tài chính mang lại quyền tham gia  sở hữu.

Các quan điểm trên đều được khái quát dựa trên những cơ sở thực tiễn  và trong từng điều kiện lịch sử nhất định.

Tuy nhiên, quan niệm đầy đủ và rõ ràng, phù hợp với sự phát triển  chung của TTCK hiện nay, được trình bày trong giáo trình là:

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các giao dịch mua bán, trao đổi  các loại chứng khoán. Chứng khoán được hiểu là các loại giấy tờ có giá hay  bút toán ghi sổ, nó cho phép chủ sở hữu có quyền yêu cầu về thu nhập và tài  sản của tổ chức phát hành hoặc quyền sở hữu. Các quyền yêu cầu này có sự  khác nhau giữa các loại chứng khoán, tuỳ theo tính chất sở hữu của chúng.

Các giao dịch mua bán, trao đổi chứng khoán có thể diễn ra ở thị trường  sơ cấp (Primary Market) hay thị trường thứ cấp (Secondary Market), tại Sở  giao dịch (Stock Exchange) hay thị trường chứng khoán phi tập trung (Over ư  The Counter Market), ở thị trường giao ngay (Spot Market) hay thị trường có  kỳ hạn (Future Market). Các quan hệ mua bán trao đổi này làm thay đổi chủ  sở hữu của chứng khoán, và như vậy, thực chất đây chính là quá trình vận  động của tư bản, chuyển từ tư bản sở hữu sang tư bản kinh doanh.

Thị trường chứng khoán không giống với thị trường các hàng hoá thông  thường khác vì hàng hoá của thị trường chứng khoán là một loại hàng hoá  đặc biệt, là quyền sở hữu về tư bản. Loại hàng hoá này cũng có giá trị và giá  trị sử dụng. Như vậy, có thể nói, bản chất của thị trường chứng khoán là thị  trường thể hiện mối quan hệ giữa cung và cầu của vốn đầu tưmà ở đó, giá  cả của chứng khoán chứa đựng thông tin về chi phí vốn hay giá cả của vốn  đầu tư. Thị trường chứng khoán là hình thức pháttriển bậc cao của nền sản  xuất và lưu thông hàng hoá


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • khái niệm thị trường chứng khoán
  • định nghĩa thị trường chứng khoán
  • ,