Khái niệm – đặc điểm của liên hiệp hợp tác xã

 

a. Khái niệm:

Liên hiệp hợp tác xã là một loại hình hợp tác xã rất mới mẻ. Điều 44  Luật Hợp tác xã định nghĩa: “Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế hoạt động theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã thành viên, hỗ trợ nhau trong hoạt động và đáp ứng các nhu cầu khác của các thành viên tham gia”.

b. Đặc điểm:

– Do các hợp tác xã có nhu cầu và tự nguyện cùng nhau thành lập.

– Liên hiệp hợp tác xã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

– Liên hiệp hợp tác xã được tự chọn tên và biểu tượng của mình phù hợp với quy định của pháp luật. Con dấu, bảng hiệu, giấy tờ giao dịch của liên hiệp hợp tác xã phải có ký hiệu “LHHTX”.

– Mục đích, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của liên hiệp hợp tác xã được quy định trong Điều lệ liên hiệp hợp tác xã do Đại hội các thành viên thông qua.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • liên hiệp hợp tác xã là gì
  • ,