Khái niệm định chuẩn lệnh là gì?

Đánh giá bài viết

Đi kèm các lệnh cơ bản trên là các định chuẩn lệnh. Định chuẩn lệnh là  các điều kiện thực hiện lệnh mà nhà đầu tư quy định cho nhà môi giới khi  thực hiện giao dịch. Khi kết hợp các định chuẩn lệnh với các lệnh cơ bản,  chúng ta sẽ có một danh mục các lệnh khác nhau.

+ Lệnh có giá trị trong ngày (Day Order).Là lệnh giao dịch có giá trị  trong ngày. Nếu lệnh không được thực hiện trong ngày thì sẽ được tự động  huỷ bỏ.

+ Lệnh đến cuối tháng (GTM- Good Till Month)là lệnh giao dịch có  giá trị đến cuối tháng.

+ Lệnh có giá trị đến khi huỷ bỏ (GTC- Good Till Canceled)là lệnh có  giá trị đến khi khách hàng huỷ bỏ hoặc đã thực hiện xong.

+ Lệnh tự do quyết định (NHư Not Held) là lệnh giao dịch cho phép các  nhà môi giới được tự do quyết định về thời điểm và giá cả trong mua bán  chứng khoán cho khách hàng. Với loại lệnh này, nhà môi giới sẽ xem xét thị  trường và quyết định thời điểm, mức giá mua bán tốt nhất cho khách hàng  song không phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả giao dịch.

+ Lệnh thực hiện tất cả hay huỷ bỏ (AON -All or Not)tức là toàn bộ  các nội dung của lệnh phải được thực hiện đồng thời trong một giao dịch,  nếu không thì huỷ bỏ lệnh.

+ Lệnh thực hiện ngay toàn bộ hoặc huỷ bỏ (FOK – Fill or Kill)là lệnh  yêu cầu thực hiện ngay toàn bộ nội dung của lệnh nếu không thì huỷ bỏ  lệnh.

+ Lệnh thực hiện ngay tức khắc hoặc huỷ bỏ (IOC – Immediate or  Cancel)tức là lệnh trong đó toàn bộ nội dung lệnh hoặc từng phần sẽ phải  được thực thi ngay tức khắc, phần còn lại sẽ được huỷ bỏ.

+ Lệnh tại lúc mở của hay đóng cửa (At the opening or market on close  Order)là lệnh được ra vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa.

+ Lệnh tuỳ chọn (Either/or Order hay Contingent Order)là lệnh cho  phép nhà môi giới lựa chọn một trong hai giải pháp hoặc là mua theo lệnh  giới hạn hoặc là bán theo lệnh dừng. Khi thực hiện theo một giải pháp thì  huỷ bỏ giải pháp kia.

+ Lệnh tham dự nhưng không phải tham dự đầu tiên (PNI) tức là loại  lệnh mà khách hàng có thể mua hoặc bán một số lớn chứng khoán nhưng  không phụ thuộc vào thời kỳ tạo giá mới do đó không làm thay đổi giá cổ  phiếu, trái phiếu trên thị trường. Loại giao dịch này cho phép người mua  hoặc người bán tích luỹ hoặc phân phối chứng khoán trên thị trường mà  không ảnh hưởng đến cung và cầu loại chứng khoán đó trên thị trường.

+ Lệnh hoán đổi (Switch Order)là lệnh bán chứng khoán này, mua  chứng khoán khác để hưởng chênh lệch giá.

+ Lệnh mua giảm giá (Buy Minus)là lệnh giao dịch trong đó quy định  nhà môi giới hoặc là mua theo lệnh giới hạn hoặc là mua theo lệnh thị  trường với giá thấp hơn giá giao dịch trước đó một chút.

+ Lệnh bán tăng giá (Sell Plus)là lệnh giao dịch trong đó yêu cầu nhà  môi giới hoặc là bán theo lệnh giới hạn hoặc là bán theo lệnh thị trường với  mức giá cao hơn giá giao dịch trước đó một chút.

+ Lệnh giao dịch chéo cổ phiếu (Crossing Stocks)là lệnh mà nhà môi  giới phối hợp lệnh mua và lệnh bán với một chứng khoán cùng thời gian giữa  hai khách hàng để hưởng chênh lệch giá.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • khái niệm lệnh
  • lệnh là gì
  • định chuẩn lệnh
  • ,