Khái niệm giá tham chiếu (Reference price) là gì?

Giá tham chiếu(Reference price) là mức giá cơ bản để làm cơ sở tính  toán biên độ giao động giá hoặc các giá khác trong ngày giao dịch. Giá tham  chiếu được xác định cho từng loại hình giao dịch:

– Giá tham chiếu đối với chứng khoán đang giao dịch bình thường.

– Giá tham chiếu đối với chứng khoán mới đưa vào niêm yết.

– Giá tham chiếu đối với trường hợp chứng khoán bị đưa vào kiểm soát,  hoặc hết thời gian bị kiểm soát.

– Giá tham chiếu đối với chứng khoán được đưa vào giao dịch lại sau  khi bị tạm ngừng giao dịch.

– Giá tham chiếu đối với chứng khoán trong trường hợp tách, gộp cổ  phiếu.

– Giá tham chiếu cổ phiếu trong trường hợp giao dịch không được  hưởng cổ tức và các quyền kèm theo.

– Giá tham chiếu cổ phiếu sau khi công ty niêm yết phát hành cổ phiếu  bổ sung.  Trên cơ sở giá tham chiếu, giới hạn dao động giá của các chứng khoán  được tính nhưsau:

Giá tối đa = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu  x |Biên độ giao động  giá|)

Giá tối thiểu = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x  |Biên độ giao động  giá|)

Việc xác định giá tham chiếu trong từng trường hợp phù thuộc vào quy  định của từng thị trường. ở Việt Nam, theo QĐ 42-2000/QĐƯUBCK1 ngày  12-6-2000, giá tham chiếu được xác định nhưsau:

– Giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tưvà trái phiếu đang  giao dịch bình thường là giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó.

– Trường hợp chứng khoán mới niêm yết, trong ngày giao dịch đầu tiên  Trung tâm giao dịch chứng khoán nhận lệnh giao dịch không giới hạn biên  dộ dao động giá và lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch làm giá tham chiếu.  Biên dộ dao động giá được áp dụng từ ngày giao dịch kế tiếp.

– Trường hợp chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát, chứng khoán không  còn thuộc diện bị kiểm soát, chứng khoán bị ngừng giao dịch trên 30 ngày,  thì giá tham chiếu được xác định tương tự nhưđối với trường hợp chứng  khoán mới niêm yết.

– Trường hợp giao dịch chứng khoán không được hưởng các quyền kèm  theo, giá tham chiếu được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của  ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị của các quyền kèm theo.

– Trường hợp tách gộp cổ phiếu, giá tham chiếu sau khi tách gộp được  xác định theo nguyên tắc lấy giá giao dịch trước ngày tách gộp điều chỉnh  theo tỷ lệ tách gộp cổ phiếu.