Khái niệm giao dịch tự doanh

 

Trên thị trường chứng khoán phi tập trung các CTCK giao dịch mua bán  chứng khoán cho chính mình rất phổ biến. Đó là nghiệp vụ CTCK mua bán  chứng khoán bằng nguồn vốn của mình để hưởng lợi nhuận.

Cũng như các nghiệp vụ giao dịch khác, khi mua bán chứng khoán cho  chính mình, bộ phận giao dịch mua bán của công ty sẽ thực hiện. Công ty  chứng khoán tính phần tăng giá đối với một khoản mua hoặc khấu trừ giá  đối với một khoản bán. Khoản phí này thường do công ty quy định và phải  phù hợp quy định chênh lệch giá tối đa của Hiệp hội các nhà giao dịch  chứng khoán.

Ví dụ: Khách hàng A mua 100 cổ phiếu công ty Toyota với giá 30 USD và bán 100 cổ phiếu công ty Samsung với giá 45 USD cho công ty chứng khoán. Nếu công ty tính khoản chênh lệch 50 USD cho mỗi giao dịch, khách hàng A sẽ được tính nhưsau:

* Mua 100 cổ phiếu công ty Toyota với giá 30USD = 30,5USD x 100

CP + 50USD = 3050USD

* Bán 100 cổ phiếu công ty Samsung với giá 45 USD = 4.500 USD –  50

USD = 100 cổ phiếu x 44,5 USD = 4.450 USD

Do giao dịch tự doanh không phải làcác giao dịch môi giới nên không tính các khoản phí hoa hồng, mà giá của chứng khoán giao dịch được điều chỉnh phản ánh khoản phí đó.