Khái niệm hệ thống thông tin Marketing quốc tế (IMIS)

Khái niệm hệ thống thông tin Marketing quốc tế (IMIS)
Đánh giá bài viết

1. Định nghĩa

Theo Hiệp hội marketing Mỹ, hệ thống thông tin marketing quốc tế bao gồm việc thu thập thông tin một cách có hệ thống, lưu trữ và xử lí thông tin về những vấn đề liên quan tới marketing sản phẩm và dịch vụ. www.marketingpower.com

Định nghĩa này đưa ra sự mô tả hữu ích về bản chất của nghiên cứu marketing nhưng sẽ là sai lầm nếu coi rằng nghiên cứu marketing bao gồm phân tích trước nghiên cứu, đó là khía cạnh quan trọng của quá trình nghiên cứu. Trước khi thu thập dữ liệu, yêu cầu phải lập kế hoạch cẩn thận dể xác định loại thông tin cần thiết và mục đích của loại thông tin này. Nếu không có những hoạt động trước khi nghiên cứu thì sẽ rất nguy hiểm với những thông tin quan trọng có thể không thu thập được và những thông tin thu thập được sẽ trở thành vụ nghĩa hoặc không còn phù hợp nữa.

2. Cấu trúc của IMIS

Cấu trúc của hệ thống thông tin marketing điện tử được thể hiện qua hình 3.1:

Trong đó

Data Bank: Ngân hàng dữ liệu
Statistical bank: Ngân hàng chứa đựng các thông tin có sẵn như các chương trình phần mềm dự đoán doanh thu bán hàng, dự đoán lượng sản phẩm…
Model bank: chứa các thông tin và các mô hình marketing như ma trận Boston của nhóm BCG
Display unit: Máy tính và bàn phím để giải mã các dữ liệu dưới dạng số hóa để các giám đốc marketing có thể đọc được để đưa ra các kết luận.