Khái niệm hợp đồng tương lai là gì?

Khái niệm hợp đồng tương lai là gì?
Đánh giá bài viết

Hợp đồng tương lai.

Hợp đồng tương lai (HĐTL) là một thoả thuận để mua hoặc bán một  tài sản vào thời điểm chắc chắn trong tương lai với một mức giá xác định.

Chức năng kinh tế cơ bản của các thị trường HĐTL là cung cấp một cơ  hội cho những người tham gia thị trường để phòng ngừa rủi ro về những biến  động giá bất lợi và là công cụ cho các nhà đầu cơ.

Các hợp đồng tương lai dựa trên cơ sở một công cụ tài chính hay một  chỉ số tài chính được gọi là HĐTL tài chính, bao gồm HĐTL chỉ số cổ  phiếu; HĐTL lãi suất; HĐTL tiền tệ.

Hợp đồng tương lai, nhờ đặc điểm có tính linh hoạt đã khắc phục được  những nhược điểm của hợp đồng kỳ hạn và thường được xem là một phương  thức tốt hơn để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh. Sự khác nhau giữa hai  loại hợp đồng này thể hiện ở các điểm:

Về tính chất: điểm khác biệt lớn nhất giữa hợp đồng kỳ hạn và hợp  đồng tương lai chính là tồn tại một sở giao dịch có tổ chức giao dịch hợp  đồng tương lai, trong khi đối với hợp đồng kỳ hạn thì không. Nhưvậy, hợp đồng kỳ hạn chỉ là hợp đồng riêng biệt giữa hai bên còn hợp đồng tương lai  được trao đổi trên thị trường.

Sở giao dịch HĐTL cho phép các nhà giao dịch vô danh được mua và  bán các hợp đồng giao dịch tương lai mà không phải xác định rõ đối tác  trong một hợp đồng cụ thể. Ngoài ra, Sở giao dịch còn tạo ra tính thanh  khoản cao cho thị trường hợp đồng tương lai, giúp cho các đối tác tham gia  vào hợp đồng tương lai thực hiện các nghĩa vụ của họ có hiệu quả hơn so với  khi tham gia vào hợp đồng kỳ hạn.

Về tính tiêu chuẩn hoá hợp đồng:không giống nhưcác hợp đồng kỳ  hạn, các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hoá. Các hợp đồng kỳ hạn có  thể được lập ra cho bất kỳ loại hàng hoá nào, với bất kỳ số lượng và chất  lượng, thời hạn thanh toán được hai bên tham gia hợp đồng chấp thuận.  Trong khi đó, các hợp đồng tương lai niêm yết tại các Sở giao dịch được quy  định đối với một số hàng hoá cụ thể và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất  lượng và tại một thời điểm giao hàng xác định.

 Về rủi ro trong thanh toán: Sử dụng các hợp đồng tương lai được niêm  yết trên Sở giao dịch sẽ kiểm soát được rủi ro thanh toán. Trong các giao  dịch hợp đồng tương lai, cả bên mua và bên bán không biết ai là đối tác của  mình. Trung tâm thanh toán bù trừ thực hiện chức năng trung gian thanh  toán trong tất cả các giao dịch.

Đối với các hợp đồng kỳ hạn, các khoản lỗ và lãi sẽ được thanh toán khi  các hợp đồng đáo hạn. Trong khi đó đối với các hợp đồng tương lai, những  thay đổi về giá trị của các bên tham gia hợp đồng (thông qua tài khoản) được  điều chỉnh hàng ngày theo mức giá trị thị trường. Các hợp đồng tương lai  còn có một số yêu cầu ký quỹ nhất định. Như vậy, chính sự kết hợp giữa việc  thanh toán hàng ngày và yêu cầu ký quỹ sẽ giúp phòng ngừa được rủi ro  trong thanh toán của hợp đồng tương lai.

Về tính thanh khoản:do có sự tham gia của trung tâm thanh toán bù trừ,  tính thanh khoản của các hợp đồng tương lai cao hơn nhiều so với các hợp  đồng kỳ hạn.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • hop dong tuong lai la gi
  • ,